478,80 €
Uvedená cena je platná k 23.02.2024

2-komponentná epoxidová penetračná hmota, ktorá slúži ako špeciálny náter vlhkých betónových podkladov. Vhodná je pre vyrovnávanie a reprofiláciu pod všetky náterové hmoty IN EPOX.Má výbornú adhéziu na vlhký podklad, dobrú penetračnú schopnosť, nízku viskozitu, krátku čakaciu dobu, slabý zápach a rýchlu polymerizáciu aj pri nízkych teplotách. Výdatnosť: - málo až stredne pórovitý podklad/betón: 1 x 0,5

Na sklade
Výrobca:
Popis produktu

IN-EPOX 2050 je vysoko kvalitná epoxidová penetrácia, ktorá má hmotnosť 28 kg. Tento výrobok je navrhnutý tak, aby poskytoval maximálnu ochranu povrchov vo vnútorných aj vonkajších priestoroch.

Epoxidová penetrácia IN-EPOX 2050 je vyrobená z prvotriednych surovín a disponuje vysokou odolnosťou voči chemikáliám, poškriabaniu a opotrebeniu. Vďaka svojim vlastnostiam je ideálna pre použitie v rôznych aplikáciách, vrátane priemyselných, komerčných a domácností.

Tento produkt sa môže použiť na betón, drevo a iné povrchy, čo z neho robí všestranný výrobok. Jeho epoxidová zložka zaručuje silnú vazbu na povrchy a vytvára ochrannú bariéru proti vodným, olejovým a chemickým škodlivinám. IN-EPOX 2050 tiež zvýrazňuje textúru povrchu a dodáva mu esteticky príjemný vzhľad.

Tento výrobok je veľmi ľahko použiteľný a obsahuje jednoduché inštrukcie na aplikáciu. Stačí ho naniesť na čistý a suchý povrch pomocou štandardného vákuového akezóru alebo valčeka a nechať vyzrieť. Po vytvrdnutí poskytuje odolný a trvácny povrch, ktorý je pripravený odolať rôznym faktorom ako teplotné zmeny, vlhkosť, až po nárazy a opotrebenie.

V spoločnosti IN-EPOX sme presvedčení, že epoxidová penetrácia IN-EPOX 2050 je najlepším riešením pre vaše potreby pri chránení povrchov. S jej výnimočnou kvalitou a výkonom si môžete byť istí, že váš povrch zostane dlhodobo chránený a esteticky príťažlivý.

Ak hľadáte spoľahlivý výrobok pre ochranu povrchov, IN-EPOX 2050 je pre vás ideálnou voľbou. Kontaktujte nás e-mailom alebo telefonicky, radi vám poskytneme ďalšie informácie a odpovieme na vaše otázky.

2-komponentná epoxidová penetračná hmota, ktorá slúži ako špeciálny náter vlhkých betónových podkladov. Vhodná je pre vyrovnávanie a reprofiláciu pod všetky náterové hmoty IN EPOX.Má výbornú adhéziu na vlhký podklad, dobrú penetračnú schopnosť, nízku viskozitu, krátku čakaciu dobu, slabý zápach a rýchlu polymerizáciu aj pri nízkych teplotách.
Výdatnosť:
- málo až stredne pórovitý podklad/betón: 1 x 0,5 - 0,7 kg/m2- vysoko pórovitý podklad/betón: 2 x 0,5 - 0,7 kg/m2
Opravná malta v hrúbke cca 1,5-2 cm:- kremičitý piesok frakcie 0,1-0,5 mm v hmotnostnom pomere 1:8 až 1:10
Vyrovnávacia malta v hrúbke vrstvy 1-3 mm:. kremičitý piesok frakcie 0,1-0,3 mm v hmotnostnom pomere 1:1 až 1:4
Miešanie zložiek:- miešací pomer: zložka A : zložka B = 1,75:1 hmotnostne- miešací postup:Najskôr premiešajte zložku A.Následne do nej nalejte zložku B a dôkladne premiešajte po dobu 2 minút.Dbajte na to, aby sa do zmesi dostalo čo najmenej vzduchu.Na miešanie je vhodné elektrické nízkootáčkové miešadlo, poprípade iné vhodné zariadenie.
Spracovateľnosť:- teplota +10°C: cca 50 minút- teplota +20°C: cca 40 minút- teplota +30°C: cca 30 minút
Príprava podkladu
Betónový podklad musí byť pevný s minimálnou pevnosťou v tlaku 25 N/mm2 a s pevnosťou povrchových vrstiev minimálne 1,5 N/mm2.Betónový podklad musí byť pevný bez voľných častíc, bez prachu a ďalších znečistení ako staré nátery, tuky, oleje, špina a pod.Betónový podklad je nutné upraviť otryskaním a pod. za účelom otvorenia povrchovej štruktúry betónu a odstráneniu nesúdržných častíc.Nerovnosti, vyvýšené miesta a pod. je potrebné odstrániť brúsením.Na povrchu betónového podkladu nesmie byť ani tenká vrstva vody.Maximálna vlhkosť podkladu by mala byť 8 hmotnostných %.
Aplikačný postup
Pred začatím aplikácie je vždy dôležité zmerať vlhkosť podkladu, rosný bod a relatívnu vlhkosť vzduchu.
Penetračný náter:Na pripravený podklad, a po prípadnom skúšobnom nátere, aplikujte penetráciu kovovým hladidlom a povrch následne upravte velúrovým valcom.
Opravná malta:Na penetračnú vrstvu z IN EPOX 2050 aplikujte náter z IN EPOX 2050.Do čerstvého náteru z IN EPOX 2050 aplikujte kovovým hladidlom alebo stierkou opravnú maltu a dobre uhlaďte.
Vyrovnávacia malta:Aplikujte na penetračnú vrstvu z IN EPOX 2050 kovovou stierkou vo vhodnej hrúbke pomocou hladidla s pílovým zubom.
Vytvrdzovanie:+10°C: pochôdzny po cca 72 hodinách / ľahko zaťažiteľný po cca 5 dňoch / plne zaťažiteľný po cca 11 dňoch+20°C: pochôdzny po cca 36 hodinách / ľahko zaťažiteľný po cca 4 dňoch / plne zaťažiteľný po cca 9 dňoch+10°C: pochôdzny po cca 24 hodinách / ľahko zaťažiteľný po cca 3 dňoch / plne zaťažiteľný po cca 7 dňoch
Pretierateľnosť:+10°C: minimálna čakacia doba 48 hodín a maximálna čakacia doba 4 dni+20°C: minimálna čakacia doba 24 hodín a maximálna čakacia doba 3 dni+30°C: minimálna čakacia doba 18 hodín a maximálna čakacia doba 2 dni
Čistota náradia
Náradie počas práce udržujte čisté.Vhodným čistiacim prostriedkom je technický acetón.Penetračná vrstva vytvára na povrchu vrstvu jednotného vzhľadu.
Identifikácia nebezpečnosti
Klasifikácia látky alebo zmesi (zložka A)
Klasifikácia zmesi podľa nariadenia ES 1272/2008Zmes je klasifikovaná ako nebezpečná.Skin Irrit. 2, H315Skin Sens. 1, H317Eye Irrit. 2, H319Aquatic Chronic 2, H411
Prvky označovaniaVýstražné piktogramy

Signálne slovo: VarovanieNebezpečné látky:epoxidová živica (priemerná početná molekulová hmotnosť ≤ 700)(alkoxymethyl)oxiran (alkyl C12-C14)formaldehyd, oligomérny reakčný produkt s 1-chlor-2,3-epoxypropánom a fenolom
Výstražné upozornenia
H315 Dráždi kožu.H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.H411 Toxický pre vodné organizmy s dlhodobými účinkami.
Bezpečnostné upozornenia
P261 Zamedzte vdychovaniu pár a aerosólov.P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.P280 Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare.P302+P352 Pri kontakte s pokožkou: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.P305+P351+P338 Pri zasiahnutí očí: Niekoľko minút opatrne vyplachujte vodou.Vyberte si kontaktné šošovky, ak sú nasadené.P333+P313 Pri podráždení kože alebo vyrážke: Vyhľadajte lekársku pomoc.P337+P313 Ak podráždenie očí pretrváva vyhľadajte lekársku pomoc.P362 Kontaminovaný odev si dajte dole.P501 Odstráňte obal podľa platných predpisov.
Identifikácia nebezpečnosti
Klasifikácia látky alebo zmesi (zložka B)
Klasifikácia zmesi podľa nariadenia ES 1272/2008Zmes je klasifikovaná ako nebezpečná.Acut Tox. 4, H302Repr. Tox. 2, H316fSkin Corr. 1B, H314Serious Eye Dam. 1, H318Skin Sens. 1, H317Chronic Aquatic Tox. 2, H411
Prvky označovania
Výstražné piktogramy

Signálne slovo: NebezpečenstvoNebezpečné látky:mastné kyseliny, tallový olej, reakčný produkt s tetraethylenetriamínom4,4-isopropylidenedifenol3-aminopropyldimethylamín2,4,6-tris(dimetylaminomethyl)fenolbenzylalkoholisoforondiamin
Výstražné upozornenia
H302 Zdraviu škodlivý pri požití.H314 Spôsobuje ťažké poleptanie kože a poškodenie očí.H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.H316f Podozrenie na poškodenie reprodukčných orgánov. H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
Bezpečnostné upozornenia
P261 Zamedzte vdychovaniu pár a aerosólov.P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.P280 Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare.P302+P352 Pri kontakte s pokožkou: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.P305+P351+P338 Pri zasiahnutí očí: Niekoľko minút opatrne vyplachujte vodou.Vyberte si kontaktné šošovky, ak sú nasadené.P333+P313 Pri podráždení kože alebo vyrážke: Vyhľadajte lekársku pomoc.P337+P313 Ak podráždenie očí pretrváva vyhľadajte lekársku pomoc.P362 Kontaminovaný odev si dajte dole.P501 Odstráňte obal podľa platných predpisov.

Penetrácia

V podkategórii Penetrácia nájdete široký výber produktov určených na prenikanie a ochranu vašich stavebných prác pred nežiaducimi vonkajšími vplyvmi. Ponúkame rôzne typy penetračných náterov na báze silikónu, akrylátu alebo epoxydových zlúčenín, ktoré dokážu zabezpečiť nielen dôkladnú ochranu proti vode ale aj proti agresívnym chemickým látkam a iným faktorom, ktoré by mohli poškodiť vaše stavebné konštrukcie. Naši odborníci dokážu pomôcť aj pri výbere správnej penetrácie na vaše konkrétne potreby a poradiť vám s jej použitím a aplikáciou. Všetky naše produkty sú kvalitné a spoľahlivé, takže sa môžete spoľahnúť, že vaše stavebné práce budú dobre chránené a dlho vydržia. Vyberte si z našej ponuky a zabezpečte si naozaj spoľahlivú ochranu svojich stavebných prác pred vonkajšími vplyvmi a predĺžite ich životnosť.

Koľko stojí IN-EPOX 2050 - Epoxidová penetrácia 28 kg?
Momentálne je tovar v akcii za cenu 478,80 €
V akej kategórii mám produkt hľadať v eshope?
Produkt je zaradený v kategóriách Stavebniny > Stavebný materiál > Stavebná chémia > Penetrácia

PENETRÁTOR - Univerzálna penetrácia 10 L PENETRÁTOR - Univerzálna penetrácia 10 L

Univerzálna penetrácia určená na hĺbkové spevnenie podkladu, ktorá zároveň zjednocuje savosť a potlačuje vzlínanie rozpustných solí z podkladu.Vhodná je pre interiéri aj exteriér.Penetrácia zároveň pojí nekompaktné časti podkladu a zabezpečuje lepšiu priľnavosť vrchného náteru.Vhodná je pre podklady ako sú betón, omietka, sadrokartón a pod. Výdatnosť: - 10-25 m2/L Riedenie: - vodou Príprava podkladu Pred

SIMPRA HAFTGRUND - Základný penetračný náter na steny bezfarebný 5 l SIMPRA HAFTGRUND - Základný penetračný náter na steny bezfarebný 5 l

Základný náter na steny s mimoriadnou schopnosťou náteru na podklad, kde sa ako vrchné nátery nanášajú disperzné alebo disperzno-silikátové farby.Vhodná je pre kombináciu s vnútornými farbami od značky Chromos Svjetlost.Penetračný náter sa viaže s podkladom a zlepšuje priľnavosť vrchného náteru napr. na sadrokartón, betón, slabo nasiakavé minerálne omietky a pod. Výdatnosť:  - 0,2 L/m2 Riedenie:  -

OPTIVA PRIMER - Základný náter na steny a stropy (zákazkové miešanie) TVT H495 - tuft 0,9 L OPTIVA PRIMER - Základný náter na steny a stropy (zákazkové miešanie) TVT H495 - tuft 0,9 L

Vodou riediteľný základný náter na steny a stropy v interiéri.Nátere znižuje absorpciu povrchu, zjednocuje podklad a zvyšuje pokrytie vrchnými nátermi z rady OPTIVA. Vhodný je na nátery sadrokartónových dosiek, omietok, vápenno-cementovej omietky a betónových povrchov. Výdatnosť: - 7-9 m2/L Riedenie: - vodou (maximálne do 5%) Príprava podkladu Podklad musí byť pred aplikáciou čistý, suchý, bez mastnoty

OPTIVA PRIMER - Základný náter na steny a stropy (zákazkové miešanie) TVT H398 - oats 0,9 L OPTIVA PRIMER - Základný náter na steny a stropy (zákazkové miešanie) TVT H398 - oats 0,9 L

Vodou riediteľný základný náter na steny a stropy v interiéri.Nátere znižuje absorpciu povrchu, zjednocuje podklad a zvyšuje pokrytie vrchnými nátermi z rady OPTIVA. Vhodný je na nátery sadrokartónových dosiek, omietok, vápenno-cementovej omietky a betónových povrchov. Výdatnosť: - 7-9 m2/L Riedenie: - vodou (maximálne do 5%) Príprava podkladu Podklad musí byť pred aplikáciou čistý, suchý, bez mastnoty

OPTIVA PRIMER - Základný náter na steny a stropy (zákazkové miešanie) TVT V402 - amaretto 0,9 L OPTIVA PRIMER - Základný náter na steny a stropy (zákazkové miešanie) TVT V402 - amaretto 0,9 L

Vodou riediteľný základný náter na steny a stropy v interiéri.Nátere znižuje absorpciu povrchu, zjednocuje podklad a zvyšuje pokrytie vrchnými nátermi z rady OPTIVA. Vhodný je na nátery sadrokartónových dosiek, omietok, vápenno-cementovej omietky a betónových povrchov. Výdatnosť: - 7-9 m2/L Riedenie: - vodou (maximálne do 5%) Príprava podkladu Podklad musí byť pred aplikáciou čistý, suchý, bez mastnoty

OPTIVA PRIMER - Základný náter na steny a stropy (zákazkové miešanie) TVT F317 - sculpture 2,7 L OPTIVA PRIMER - Základný náter na steny a stropy (zákazkové miešanie) TVT F317 - sculpture 2,7 L

Vodou riediteľný základný náter na steny a stropy v interiéri.Nátere znižuje absorpciu povrchu, zjednocuje podklad a zvyšuje pokrytie vrchnými nátermi z rady OPTIVA. Vhodný je na nátery sadrokartónových dosiek, omietok, vápenno-cementovej omietky a betónových povrchov. Výdatnosť: - 7-9 m2/L Riedenie: - vodou (maximálne do 5%) Príprava podkladu Podklad musí byť pred aplikáciou čistý, suchý, bez mastnoty

OPTIVA PRIMER - Základný náter na steny a stropy (zákazkové miešanie) TVT X450 - trek 2,7 L OPTIVA PRIMER - Základný náter na steny a stropy (zákazkové miešanie) TVT X450 - trek 2,7 L

Vodou riediteľný základný náter na steny a stropy v interiéri.Nátere znižuje absorpciu povrchu, zjednocuje podklad a zvyšuje pokrytie vrchnými nátermi z rady OPTIVA. Vhodný je na nátery sadrokartónových dosiek, omietok, vápenno-cementovej omietky a betónových povrchov. Výdatnosť: - 7-9 m2/L Riedenie: - vodou (maximálne do 5%) Príprava podkladu Podklad musí byť pred aplikáciou čistý, suchý, bez mastnoty

OPTIVA PRIMER - Základný náter na steny a stropy (zákazkové miešanie) TVT H450 - repose 2,7 L OPTIVA PRIMER - Základný náter na steny a stropy (zákazkové miešanie) TVT H450 - repose 2,7 L

Vodou riediteľný základný náter na steny a stropy v interiéri.Nátere znižuje absorpciu povrchu, zjednocuje podklad a zvyšuje pokrytie vrchnými nátermi z rady OPTIVA. Vhodný je na nátery sadrokartónových dosiek, omietok, vápenno-cementovej omietky a betónových povrchov. Výdatnosť: - 7-9 m2/L Riedenie: - vodou (maximálne do 5%) Príprava podkladu Podklad musí byť pred aplikáciou čistý, suchý, bez mastnoty

OPTIVA PRIMER - Základný náter na steny a stropy (zákazkové miešanie) TVT V459 - rope 2,7 L OPTIVA PRIMER - Základný náter na steny a stropy (zákazkové miešanie) TVT V459 - rope 2,7 L

Vodou riediteľný základný náter na steny a stropy v interiéri.Nátere znižuje absorpciu povrchu, zjednocuje podklad a zvyšuje pokrytie vrchnými nátermi z rady OPTIVA. Vhodný je na nátery sadrokartónových dosiek, omietok, vápenno-cementovej omietky a betónových povrchov. Výdatnosť: - 7-9 m2/L Riedenie: - vodou (maximálne do 5%) Príprava podkladu Podklad musí byť pred aplikáciou čistý, suchý, bez mastnoty

OPTIVA PRIMER - Základný náter na steny a stropy (zákazkové miešanie) TVT F503 - jasmine 9 L OPTIVA PRIMER - Základný náter na steny a stropy (zákazkové miešanie) TVT F503 - jasmine 9 L

Vodou riediteľný základný náter na steny a stropy v interiéri.Nátere znižuje absorpciu povrchu, zjednocuje podklad a zvyšuje pokrytie vrchnými nátermi z rady OPTIVA. Vhodný je na nátery sadrokartónových dosiek, omietok, vápenno-cementovej omietky a betónových povrchov. Výdatnosť: - 7-9 m2/L Riedenie: - vodou (maximálne do 5%) Príprava podkladu Podklad musí byť pred aplikáciou čistý, suchý, bez mastnoty

OPTIVA PRIMER - Základný náter na steny a stropy (zákazkové miešanie) TVT F444 - silence 9 L OPTIVA PRIMER - Základný náter na steny a stropy (zákazkové miešanie) TVT F444 - silence 9 L

Vodou riediteľný základný náter na steny a stropy v interiéri.Nátere znižuje absorpciu povrchu, zjednocuje podklad a zvyšuje pokrytie vrchnými nátermi z rady OPTIVA. Vhodný je na nátery sadrokartónových dosiek, omietok, vápenno-cementovej omietky a betónových povrchov. Výdatnosť: - 7-9 m2/L Riedenie: - vodou (maximálne do 5%) Príprava podkladu Podklad musí byť pred aplikáciou čistý, suchý, bez mastnoty

OPTIVA PRIMER - Základný náter na steny a stropy (zákazkové miešanie) TVT X440 - haiku 9 L OPTIVA PRIMER - Základný náter na steny a stropy (zákazkové miešanie) TVT X440 - haiku 9 L

Vodou riediteľný základný náter na steny a stropy v interiéri.Nátere znižuje absorpciu povrchu, zjednocuje podklad a zvyšuje pokrytie vrchnými nátermi z rady OPTIVA. Vhodný je na nátery sadrokartónových dosiek, omietok, vápenno-cementovej omietky a betónových povrchov. Výdatnosť: - 7-9 m2/L Riedenie: - vodou (maximálne do 5%) Príprava podkladu Podklad musí byť pred aplikáciou čistý, suchý, bez mastnoty

OPTIVA PRIMER - Základný náter na steny a stropy (zákazkové miešanie) TVT G398 - semolina 9 L OPTIVA PRIMER - Základný náter na steny a stropy (zákazkové miešanie) TVT G398 - semolina 9 L

Vodou riediteľný základný náter na steny a stropy v interiéri.Nátere znižuje absorpciu povrchu, zjednocuje podklad a zvyšuje pokrytie vrchnými nátermi z rady OPTIVA. Vhodný je na nátery sadrokartónových dosiek, omietok, vápenno-cementovej omietky a betónových povrchov. Výdatnosť: - 7-9 m2/L Riedenie: - vodou (maximálne do 5%) Príprava podkladu Podklad musí byť pred aplikáciou čistý, suchý, bez mastnoty

OPTIVA PRIMER - Základný náter na steny a stropy (zákazkové miešanie) TVT X445 - lido 9 L OPTIVA PRIMER - Základný náter na steny a stropy (zákazkové miešanie) TVT X445 - lido 9 L

Vodou riediteľný základný náter na steny a stropy v interiéri.Nátere znižuje absorpciu povrchu, zjednocuje podklad a zvyšuje pokrytie vrchnými nátermi z rady OPTIVA. Vhodný je na nátery sadrokartónových dosiek, omietok, vápenno-cementovej omietky a betónových povrchov. Výdatnosť: - 7-9 m2/L Riedenie: - vodou (maximálne do 5%) Príprava podkladu Podklad musí byť pred aplikáciou čistý, suchý, bez mastnoty

OPTIVA PRIMER - Základný náter na steny a stropy (zákazkové miešanie) TVT X381 - aloe 9 L OPTIVA PRIMER - Základný náter na steny a stropy (zákazkové miešanie) TVT X381 - aloe 9 L

Vodou riediteľný základný náter na steny a stropy v interiéri.Nátere znižuje absorpciu povrchu, zjednocuje podklad a zvyšuje pokrytie vrchnými nátermi z rady OPTIVA. Vhodný je na nátery sadrokartónových dosiek, omietok, vápenno-cementovej omietky a betónových povrchov. Výdatnosť: - 7-9 m2/L Riedenie: - vodou (maximálne do 5%) Príprava podkladu Podklad musí byť pred aplikáciou čistý, suchý, bez mastnoty

FEELINGS UNIVERSAL PRIMER - Akrylátový základný náter (zákazkové miešanie) TVT G484 - talcum 2,7 L FEELINGS UNIVERSAL PRIMER - Akrylátový základný náter (zákazkové miešanie) TVT G484 - talcum 2,7 L

Matný základný náter určený na steny a stropy v interiéri.Poskytuje základ pre následné nátery z rady Feelings. Vhodný je na nové, ale aj predtým natierané povrchy.  Výdatnosť: - 8-10 m2/L Riedenie: - vodou Príprava podkladu Povrch, ktorý sa má natierať musí byť suchý a čistý.  Nové neošetrené povrchy:Očistite nové povrchy od nečistôt a prachu.Ak je to potrebné, vyrovnajte povrch vhodným tmelom a vyschnutý

FEELINGS UNIVERSAL PRIMER - Akrylátový základný náter (zákazkové miešanie) TVT H459 - chai 2,7 L FEELINGS UNIVERSAL PRIMER - Akrylátový základný náter (zákazkové miešanie) TVT H459 - chai 2,7 L

Matný základný náter určený na steny a stropy v interiéri.Poskytuje základ pre následné nátery z rady Feelings. Vhodný je na nové, ale aj predtým natierané povrchy.  Výdatnosť: - 8-10 m2/L Riedenie: - vodou Príprava podkladu Povrch, ktorý sa má natierať musí byť suchý a čistý.  Nové neošetrené povrchy:Očistite nové povrchy od nečistôt a prachu.Ak je to potrebné, vyrovnajte povrch vhodným tmelom a vyschnutý

WALL SEALER NON-DRIP - Nekvapkajúci penetračný náter transparentná 3 L WALL SEALER NON-DRIP - Nekvapkajúci penetračný náter transparentná 3 L

Aktuálnu zľavu nie je možné kombinovať s inými zľavami alebo zľavovými kupónmi.Wall Sealer Non-Drip je možné si v zľavnenej cene zakúpiť prostredníctvom objednávky.Zľavnená cena sa neuplatňuje pri nákupe v kamennej predajni. Transparentný základný náter s dobrou penetráciou, ktorý slúži ako náter pred maľovaním interiérovými nátermi. Je vhodný na savé a veľmi savé podklady (omietky, sadrokartón, betón

JUB Jupol Primer Biela,5L JUB Jupol Primer Biela,5L

Akrylátový vnútorný základný náter.

Murexin Superzáklad D4 1kg Murexin Superzáklad D4 1kg

Rýchloschnúci, jednozložkový, bezrozpúšťadlový spojovací a prídržný náter (adhézny mostík) s obsahom kremičitého piesku. Po vyschnutí vytvorí drsný povrch na podklade. Je vhodný na nenasiakavé podklady, drevené a asfaltové podklady, a po dostatočnom zriedení s vodou (až do 1:1) aj na nasiakavé podklady pred aplikáciou vyrovnávacích a samonivelačných stierok, hydroizolácií a na zvýšenie prídržnosti

Populárne produkty

Substrat zahradnicky 20l agro
3,69 €
Uvedená cena je platná k 21.02.2024
Forbyt, Prestieradlo, Jersey, capucino 80 x 160 cm
13,90 €
Uvedená cena je platná k 23.02.2024
MJ9453_EAA196P Zvlhčovač s ionizátorom vzduchu do auta 12V
7,95 €
Uvedená cena je platná k 23.02.2024
Tieniaca plachta obdĺžniková HDPE 2,5 x 4,5 m Dekorhome Biela
67,10 €
Uvedená cena je platná k 21.02.2024
DEANTE - Alpinia zlato - Umývadlová batéria BGA_Z20M
89,90 €
Uvedená cena je platná k 12.02.2024
TI - SQUARE - HR 2275Q rozety PZ, madlo/kľučka pravá
93,00 €
Uvedená cena je platná k 21.02.2024
DK - EXPERT plus S polvložka 35 mm
141,48 €
Uvedená cena je platná k 21.02.2024
BA - CLAUDIA - SO BB otvor pre kľúč, 72 mm, kľučka/kľučka
23,04 €
Uvedená cena je platná k 21.02.2024
CB - NORDIC B5251 - Náhradná miska na mydlo
38,04 €
Uvedená cena je platná k 21.02.2024
JarStol Konferenčný stolík Tadeas T23 Farebné prevedenie: A
118,00 €
Uvedená cena je platná k 21.02.2024