478,80 €
Uvedená cena je platná k 22.05.2024

2-komponentná epoxidová penetračná hmota, ktorá slúži ako špeciálny náter vlhkých betónových podkladov. Vhodná je pre vyrovnávanie a reprofiláciu pod všetky náterové hmoty IN EPOX.Má výbornú adhéziu na vlhký podklad, dobrú penetračnú schopnosť, nízku viskozitu, krátku čakaciu dobu, slabý zápach a rýchlu polymerizáciu aj pri nízkych teplotách. Výdatnosť: - málo až stredne pórovitý podklad/betón: 1 x 0,5

Na sklade
Výrobca:
Popis produktu

IN-EPOX 2050 je vysoko kvalitná epoxidová penetrácia, ktorá má hmotnosť 28 kg. Tento výrobok je navrhnutý tak, aby poskytoval maximálnu ochranu povrchov vo vnútorných aj vonkajších priestoroch.

Epoxidová penetrácia IN-EPOX 2050 je vyrobená z prvotriednych surovín a disponuje vysokou odolnosťou voči chemikáliám, poškriabaniu a opotrebeniu. Vďaka svojim vlastnostiam je ideálna pre použitie v rôznych aplikáciách, vrátane priemyselných, komerčných a domácností.

Tento produkt sa môže použiť na betón, drevo a iné povrchy, čo z neho robí všestranný výrobok. Jeho epoxidová zložka zaručuje silnú vazbu na povrchy a vytvára ochrannú bariéru proti vodným, olejovým a chemickým škodlivinám. IN-EPOX 2050 tiež zvýrazňuje textúru povrchu a dodáva mu esteticky príjemný vzhľad.

Tento výrobok je veľmi ľahko použiteľný a obsahuje jednoduché inštrukcie na aplikáciu. Stačí ho naniesť na čistý a suchý povrch pomocou štandardného vákuového akezóru alebo valčeka a nechať vyzrieť. Po vytvrdnutí poskytuje odolný a trvácny povrch, ktorý je pripravený odolať rôznym faktorom ako teplotné zmeny, vlhkosť, až po nárazy a opotrebenie.

V spoločnosti IN-EPOX sme presvedčení, že epoxidová penetrácia IN-EPOX 2050 je najlepším riešením pre vaše potreby pri chránení povrchov. S jej výnimočnou kvalitou a výkonom si môžete byť istí, že váš povrch zostane dlhodobo chránený a esteticky príťažlivý.

Ak hľadáte spoľahlivý výrobok pre ochranu povrchov, IN-EPOX 2050 je pre vás ideálnou voľbou. Kontaktujte nás e-mailom alebo telefonicky, radi vám poskytneme ďalšie informácie a odpovieme na vaše otázky.

2-komponentná epoxidová penetračná hmota, ktorá slúži ako špeciálny náter vlhkých betónových podkladov. Vhodná je pre vyrovnávanie a reprofiláciu pod všetky náterové hmoty IN EPOX.Má výbornú adhéziu na vlhký podklad, dobrú penetračnú schopnosť, nízku viskozitu, krátku čakaciu dobu, slabý zápach a rýchlu polymerizáciu aj pri nízkych teplotách.
Výdatnosť:
- málo až stredne pórovitý podklad/betón: 1 x 0,5 - 0,7 kg/m2- vysoko pórovitý podklad/betón: 2 x 0,5 - 0,7 kg/m2
Opravná malta v hrúbke cca 1,5-2 cm:- kremičitý piesok frakcie 0,1-0,5 mm v hmotnostnom pomere 1:8 až 1:10
Vyrovnávacia malta v hrúbke vrstvy 1-3 mm:. kremičitý piesok frakcie 0,1-0,3 mm v hmotnostnom pomere 1:1 až 1:4
Miešanie zložiek:- miešací pomer: zložka A : zložka B = 1,75:1 hmotnostne- miešací postup:Najskôr premiešajte zložku A.Následne do nej nalejte zložku B a dôkladne premiešajte po dobu 2 minút.Dbajte na to, aby sa do zmesi dostalo čo najmenej vzduchu.Na miešanie je vhodné elektrické nízkootáčkové miešadlo, poprípade iné vhodné zariadenie.
Spracovateľnosť:- teplota +10°C: cca 50 minút- teplota +20°C: cca 40 minút- teplota +30°C: cca 30 minút
Príprava podkladu
Betónový podklad musí byť pevný s minimálnou pevnosťou v tlaku 25 N/mm2 a s pevnosťou povrchových vrstiev minimálne 1,5 N/mm2.Betónový podklad musí byť pevný bez voľných častíc, bez prachu a ďalších znečistení ako staré nátery, tuky, oleje, špina a pod.Betónový podklad je nutné upraviť otryskaním a pod. za účelom otvorenia povrchovej štruktúry betónu a odstráneniu nesúdržných častíc.Nerovnosti, vyvýšené miesta a pod. je potrebné odstrániť brúsením.Na povrchu betónového podkladu nesmie byť ani tenká vrstva vody.Maximálna vlhkosť podkladu by mala byť 8 hmotnostných %.
Aplikačný postup
Pred začatím aplikácie je vždy dôležité zmerať vlhkosť podkladu, rosný bod a relatívnu vlhkosť vzduchu.
Penetračný náter:Na pripravený podklad, a po prípadnom skúšobnom nátere, aplikujte penetráciu kovovým hladidlom a povrch následne upravte velúrovým valcom.
Opravná malta:Na penetračnú vrstvu z IN EPOX 2050 aplikujte náter z IN EPOX 2050.Do čerstvého náteru z IN EPOX 2050 aplikujte kovovým hladidlom alebo stierkou opravnú maltu a dobre uhlaďte.
Vyrovnávacia malta:Aplikujte na penetračnú vrstvu z IN EPOX 2050 kovovou stierkou vo vhodnej hrúbke pomocou hladidla s pílovým zubom.
Vytvrdzovanie:+10°C: pochôdzny po cca 72 hodinách / ľahko zaťažiteľný po cca 5 dňoch / plne zaťažiteľný po cca 11 dňoch+20°C: pochôdzny po cca 36 hodinách / ľahko zaťažiteľný po cca 4 dňoch / plne zaťažiteľný po cca 9 dňoch+10°C: pochôdzny po cca 24 hodinách / ľahko zaťažiteľný po cca 3 dňoch / plne zaťažiteľný po cca 7 dňoch
Pretierateľnosť:+10°C: minimálna čakacia doba 48 hodín a maximálna čakacia doba 4 dni+20°C: minimálna čakacia doba 24 hodín a maximálna čakacia doba 3 dni+30°C: minimálna čakacia doba 18 hodín a maximálna čakacia doba 2 dni
Čistota náradia
Náradie počas práce udržujte čisté.Vhodným čistiacim prostriedkom je technický acetón.Penetračná vrstva vytvára na povrchu vrstvu jednotného vzhľadu.
Identifikácia nebezpečnosti
Klasifikácia látky alebo zmesi (zložka A)
Klasifikácia zmesi podľa nariadenia ES 1272/2008Zmes je klasifikovaná ako nebezpečná.Skin Irrit. 2, H315Skin Sens. 1, H317Eye Irrit. 2, H319Aquatic Chronic 2, H411
Prvky označovaniaVýstražné piktogramy

Signálne slovo: VarovanieNebezpečné látky:epoxidová živica (priemerná početná molekulová hmotnosť ≤ 700)(alkoxymethyl)oxiran (alkyl C12-C14)formaldehyd, oligomérny reakčný produkt s 1-chlor-2,3-epoxypropánom a fenolom
Výstražné upozornenia
H315 Dráždi kožu.H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.H411 Toxický pre vodné organizmy s dlhodobými účinkami.
Bezpečnostné upozornenia
P261 Zamedzte vdychovaniu pár a aerosólov.P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.P280 Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare.P302+P352 Pri kontakte s pokožkou: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.P305+P351+P338 Pri zasiahnutí očí: Niekoľko minút opatrne vyplachujte vodou.Vyberte si kontaktné šošovky, ak sú nasadené.P333+P313 Pri podráždení kože alebo vyrážke: Vyhľadajte lekársku pomoc.P337+P313 Ak podráždenie očí pretrváva vyhľadajte lekársku pomoc.P362 Kontaminovaný odev si dajte dole.P501 Odstráňte obal podľa platných predpisov.
Identifikácia nebezpečnosti
Klasifikácia látky alebo zmesi (zložka B)
Klasifikácia zmesi podľa nariadenia ES 1272/2008Zmes je klasifikovaná ako nebezpečná.Acut Tox. 4, H302Repr. Tox. 2, H316fSkin Corr. 1B, H314Serious Eye Dam. 1, H318Skin Sens. 1, H317Chronic Aquatic Tox. 2, H411
Prvky označovania
Výstražné piktogramy

Signálne slovo: NebezpečenstvoNebezpečné látky:mastné kyseliny, tallový olej, reakčný produkt s tetraethylenetriamínom4,4-isopropylidenedifenol3-aminopropyldimethylamín2,4,6-tris(dimetylaminomethyl)fenolbenzylalkoholisoforondiamin
Výstražné upozornenia
H302 Zdraviu škodlivý pri požití.H314 Spôsobuje ťažké poleptanie kože a poškodenie očí.H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.H316f Podozrenie na poškodenie reprodukčných orgánov. H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
Bezpečnostné upozornenia
P261 Zamedzte vdychovaniu pár a aerosólov.P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.P280 Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare.P302+P352 Pri kontakte s pokožkou: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.P305+P351+P338 Pri zasiahnutí očí: Niekoľko minút opatrne vyplachujte vodou.Vyberte si kontaktné šošovky, ak sú nasadené.P333+P313 Pri podráždení kože alebo vyrážke: Vyhľadajte lekársku pomoc.P337+P313 Ak podráždenie očí pretrváva vyhľadajte lekársku pomoc.P362 Kontaminovaný odev si dajte dole.P501 Odstráňte obal podľa platných predpisov.

Penetrácia

V podkategórii Penetrácia nájdete široký výber produktov určených na prenikanie a ochranu vašich stavebných prác pred nežiaducimi vonkajšími vplyvmi. Ponúkame rôzne typy penetračných náterov na báze silikónu, akrylátu alebo epoxydových zlúčenín, ktoré dokážu zabezpečiť nielen dôkladnú ochranu proti vode ale aj proti agresívnym chemickým látkam a iným faktorom, ktoré by mohli poškodiť vaše stavebné konštrukcie.

Naši odborníci dokážu pomôcť aj pri výbere správnej penetrácie na vaše konkrétne potreby a poradiť vám s jej použitím a aplikáciou. Všetky naše produkty sú kvalitné a spoľahlivé, takže sa môžete spoľahnúť, že vaše stavebné práce budú dobre chránené a dlho vydržia. Vyberte si z našej ponuky a zabezpečte si naozaj spoľahlivú ochranu svojich stavebných prác pred vonkajšími vplyvmi a predĺžite ich životnosť.

Koľko stojí IN-EPOX 2050 - Epoxidová penetrácia 28 kg?
Momentálne je tovar v akcii za cenu 478,80 €
V akej kategórii mám produkt hľadať v eshope?
Produkt je zaradený v kategóriách Stavebniny > Stavebný materiál > Stavebná chémia > Penetrácia

REMAL Penetračný náter V 1307 10 kg REMAL Penetračný náter V 1307 10 kg

Slúži ako základný penetračný náter na savé podklady (drevo, omietky atd.) pre zníženie savosti a zároveň zlepšenie priľnavosti vrchného náteru disperznou farbou (Latex, Bakrylex email, Barlet akrylát, Bakrylex lak). BARLET penetračný náter univerzálny V1307 sa dodává i pod obchodným názvom REMAL penetračný náter. BARLET penetračný náter (REMAL penetračný náter) sa nanáša štetkou na suchý, prachu

Remal hĺbková penetrácia modrá - pod interierové farby 5 kg modrá Remal hĺbková penetrácia modrá - pod interierové farby 5 kg modrá

Penetračný náter hĺbkový akrylátový Táto penetrácia sa používa pre zjednotenie podkladu a jeho nasiakavosti pred nátermi vnútorných omietok alebo fasád, lepením obkladov a dlažieb, vyrovnávaním podláh samonivelizačnými hmotami, lokálnymi opravami podkladových betónov apod. Vplyvom extrémne malých častíc penetruje do hĺbky. Je dobre pretierateľná. Prefarbenie penetrácia pomáha ľahkým zafarbením kontrolovať

JUBOSIL GF - Základný spojovací náter bezfarebný 5 l JUBOSIL GF - Základný spojovací náter bezfarebný 5 l

JUBOSIL GF je na základe polymérnych spojív vyrobená biela krycia farba na steny. Používa sa ako základný náter vnútorných stenových povrchov pred natieraním silikátovými alebo slabšie krycími akrylátovými a inými disperznými farbami.  Použitie:  - sádrokartónové dosky, sadrové omietky, staré podklady a pod.  - pri práci s použitím menej kvalitných disperzných farieb  Vlastnosti:  - dobrá paropriepustnosť -

DENBIT DISPER AS - Gumoasfaltová penetrácia cierna 5 kg DENBIT DISPER AS - Gumoasfaltová penetrácia cierna 5 kg

Vodou riediteľná penetrácia na suchý i vlhký podklad. Má výbornú penetračnú schopnosť s rýchlym schnutím - riadna suchosť už po 6 hodinách. Ako roztok je vhodná na vytvorenie penetračnej a adhéznej vrstvy pod hydroizolačné nátery, asfaltové pásy a pod tepelne zvariteľné aslfaltové pásy.  Spotreba: - cca 0,03-0,06 kg/m2 pod hyd. pásy - cca 0,15-0,3 kg/m2 pod hyd. pásy Riedenie: - vodou  Druh podkladu  Betón

I-GRUND - Špeciálny izolačný náter bezfarebný 5 kg I-GRUND - Špeciálny izolačný náter bezfarebný 5 kg

Špeciálny základný náter pred aplikáciou interiérových, prípadne exteriérových farieb určených na izoláciu škvŕn.Nanáša sa na vápenné, vápennocementové, sadrovápenné, sádrové omietky, sadrokartónové a drevotrieskové dosky, betónové panely a pod.Je možné ho použiť na škvrny od sadzí, hrdze, kávy, červeného vína, kečupu a po zatečenej vode. Výdatnosť:- cca 8-16 m2/kg v jednej vrstveRiedenie:- neriedi

PAMAKRYL PEF - Hĺbkový penetračný náter bezfarebný 10 l PAMAKRYL PEF - Hĺbkový penetračný náter bezfarebný 10 l

Penetračný náter s hĺbkovým účinkom pre spevnenie podkladu, zrovnomernenie nasiakavosti a zvýšenie priľnavosti pre ďalšie nátery. Používa sa pre penetráciu betónu, omietok, sadrokartónových dosiek v interiéri a exteriéri. Náter vsiakne do podkladu bez tvorby lesklého filmu.  Výdatnosť: - cca 15-25 m2/L na jednu vrstvu v závislosti od nasiakavosti Riedenie: - vodou  Doporučené je riedenie čistou vodou

OPTIVA PRIMER - Základný náter na steny a stropy (zákazkové miešanie) TVT F500 - angel 0,9 L OPTIVA PRIMER - Základný náter na steny a stropy (zákazkové miešanie) TVT F500 - angel 0,9 L

Vodou riediteľný základný náter na steny a stropy v interiéri.Nátere znižuje absorpciu povrchu, zjednocuje podklad a zvyšuje pokrytie vrchnými nátermi z rady OPTIVA. Vhodný je na nátery sadrokartónových dosiek, omietok, vápenno-cementovej omietky a betónových povrchov. Výdatnosť: - 7-9 m2/L Riedenie: - vodou (maximálne do 5%) Príprava podkladu Podklad musí byť pred aplikáciou čistý, suchý, bez mastnoty

OPTIVA PRIMER - Základný náter na steny a stropy (zákazkové miešanie) TVT G444 - gorgonzola 2,7 L OPTIVA PRIMER - Základný náter na steny a stropy (zákazkové miešanie) TVT G444 - gorgonzola 2,7 L

Vodou riediteľný základný náter na steny a stropy v interiéri.Nátere znižuje absorpciu povrchu, zjednocuje podklad a zvyšuje pokrytie vrchnými nátermi z rady OPTIVA. Vhodný je na nátery sadrokartónových dosiek, omietok, vápenno-cementovej omietky a betónových povrchov. Výdatnosť: - 7-9 m2/L Riedenie: - vodou (maximálne do 5%) Príprava podkladu Podklad musí byť pred aplikáciou čistý, suchý, bez mastnoty

OPTIVA PRIMER - Základný náter na steny a stropy (zákazkové miešanie) TVT X425 - blueberry milk 2,7 L OPTIVA PRIMER - Základný náter na steny a stropy (zákazkové miešanie) TVT X425 - blueberry milk 2,7 L

Vodou riediteľný základný náter na steny a stropy v interiéri.Nátere znižuje absorpciu povrchu, zjednocuje podklad a zvyšuje pokrytie vrchnými nátermi z rady OPTIVA. Vhodný je na nátery sadrokartónových dosiek, omietok, vápenno-cementovej omietky a betónových povrchov. Výdatnosť: - 7-9 m2/L Riedenie: - vodou (maximálne do 5%) Príprava podkladu Podklad musí byť pred aplikáciou čistý, suchý, bez mastnoty

OPTIVA PRIMER - Základný náter na steny a stropy (zákazkové miešanie) TVT H336 - candyfloss 2,7 L OPTIVA PRIMER - Základný náter na steny a stropy (zákazkové miešanie) TVT H336 - candyfloss 2,7 L

Vodou riediteľný základný náter na steny a stropy v interiéri.Nátere znižuje absorpciu povrchu, zjednocuje podklad a zvyšuje pokrytie vrchnými nátermi z rady OPTIVA. Vhodný je na nátery sadrokartónových dosiek, omietok, vápenno-cementovej omietky a betónových povrchov. Výdatnosť: - 7-9 m2/L Riedenie: - vodou (maximálne do 5%) Príprava podkladu Podklad musí byť pred aplikáciou čistý, suchý, bez mastnoty

OPTIVA PRIMER - Základný náter na steny a stropy (zákazkové miešanie) TVT V446 - fen 9 L OPTIVA PRIMER - Základný náter na steny a stropy (zákazkové miešanie) TVT V446 - fen 9 L

Vodou riediteľný základný náter na steny a stropy v interiéri.Nátere znižuje absorpciu povrchu, zjednocuje podklad a zvyšuje pokrytie vrchnými nátermi z rady OPTIVA. Vhodný je na nátery sadrokartónových dosiek, omietok, vápenno-cementovej omietky a betónových povrchov. Výdatnosť: - 7-9 m2/L Riedenie: - vodou (maximálne do 5%) Príprava podkladu Podklad musí byť pred aplikáciou čistý, suchý, bez mastnoty

FEELINGS UNIVERSAL PRIMER - Akrylátový základný náter (zákazkové miešanie) TVT S503 - artic fox 2,7 L FEELINGS UNIVERSAL PRIMER - Akrylátový základný náter (zákazkové miešanie) TVT S503 - artic fox 2,7 L

FEELINGS UNIVERSAL PRIMER je akrylátový základný náter, ktorý je špeciálne vyrobený na zákazkové miešanie. Tento produkt je určený na použitie na rôznych povrchoch, vrátane dreva, kovu a plastu. Základný náter je vyrobený v odtieni \"Artic Fox\" a je balený v objeme 2,7 litra. FEELINGS UNIVERSAL PRIMER je vhodný na aplikáciu vo vnútorných aj vonkajších priestoroch a poskytuje výbornú priľnavosť a ochranu

FEELINGS UNIVERSAL PRIMER - Akrylátový základný náter (zákazkové miešanie) TVT Y384 - surge 2,7 L FEELINGS UNIVERSAL PRIMER - Akrylátový základný náter (zákazkové miešanie) TVT Y384 - surge 2,7 L

Matný základný náter určený na steny a stropy v interiéri.Poskytuje základ pre následné nátery z rady Feelings. Vhodný je na nové, ale aj predtým natierané povrchy.  Výdatnosť: - 8-10 m2/L Riedenie: - vodou Príprava podkladu Povrch, ktorý sa má natierať musí byť suchý a čistý.  Nové neošetrené povrchy:Očistite nové povrchy od nečistôt a prachu.Ak je to potrebné, vyrovnajte povrch vhodným tmelom a vyschnutý

FEELINGS UNIVERSAL PRIMER - Akrylátový základný náter (zákazkové miešanie) TVT F470 - snowhite 2,7 L FEELINGS UNIVERSAL PRIMER - Akrylátový základný náter (zákazkové miešanie) TVT F470 - snowhite 2,7 L

Matný základný náter určený na steny a stropy v interiéri.Poskytuje základ pre následné nátery z rady Feelings. Vhodný je na nové, ale aj predtým natierané povrchy.  Výdatnosť: - 8-10 m2/L Riedenie: - vodou Príprava podkladu Povrch, ktorý sa má natierať musí byť suchý a čistý.  Nové neošetrené povrchy:Očistite nové povrchy od nečistôt a prachu.Ak je to potrebné, vyrovnajte povrch vhodným tmelom a vyschnutý

FEELINGS UNIVERSAL PRIMER - Akrylátový základný náter (zákazkové miešanie) TVT F306 - sorbet 2,7 L FEELINGS UNIVERSAL PRIMER - Akrylátový základný náter (zákazkové miešanie) TVT F306 - sorbet 2,7 L

Matný základný náter určený na steny a stropy v interiéri.Poskytuje základ pre následné nátery z rady Feelings. Vhodný je na nové, ale aj predtým natierané povrchy.  Výdatnosť: - 8-10 m2/L Riedenie: - vodou Príprava podkladu Povrch, ktorý sa má natierať musí byť suchý a čistý.  Nové neošetrené povrchy:Očistite nové povrchy od nečistôt a prachu.Ak je to potrebné, vyrovnajte povrch vhodným tmelom a vyschnutý

FEELINGS UNIVERSAL PRIMER - Akrylátový základný náter (zákazkové miešanie) TVT F309 - gardania 2,7 L FEELINGS UNIVERSAL PRIMER - Akrylátový základný náter (zákazkové miešanie) TVT F309 - gardania 2,7 L

Matný základný náter určený na steny a stropy v interiéri.Poskytuje základ pre následné nátery z rady Feelings. Vhodný je na nové, ale aj predtým natierané povrchy.  Výdatnosť: - 8-10 m2/L Riedenie: - vodou Príprava podkladu Povrch, ktorý sa má natierať musí byť suchý a čistý.  Nové neošetrené povrchy:Očistite nové povrchy od nečistôt a prachu.Ak je to potrebné, vyrovnajte povrch vhodným tmelom a vyschnutý

FEELINGS UNIVERSAL PRIMER - Akrylátový základný náter (zákazkové miešanie) TVT H466 - angora 2,7 L FEELINGS UNIVERSAL PRIMER - Akrylátový základný náter (zákazkové miešanie) TVT H466 - angora 2,7 L

Matný základný náter určený na steny a stropy v interiéri.Poskytuje základ pre následné nátery z rady Feelings. Vhodný je na nové, ale aj predtým natierané povrchy.  Výdatnosť: - 8-10 m2/L Riedenie: - vodou Príprava podkladu Povrch, ktorý sa má natierať musí byť suchý a čistý.  Nové neošetrené povrchy:Očistite nové povrchy od nečistôt a prachu.Ak je to potrebné, vyrovnajte povrch vhodným tmelom a vyschnutý

FEELINGS UNIVERSAL PRIMER - Akrylátový základný náter (zákazkové miešanie) TVT X403 - pusta 2,7 L FEELINGS UNIVERSAL PRIMER - Akrylátový základný náter (zákazkové miešanie) TVT X403 - pusta 2,7 L

Matný základný náter určený na steny a stropy v interiéri.Poskytuje základ pre následné nátery z rady Feelings. Vhodný je na nové, ale aj predtým natierané povrchy.  Výdatnosť: - 8-10 m2/L Riedenie: - vodou Príprava podkladu Povrch, ktorý sa má natierať musí byť suchý a čistý.  Nové neošetrené povrchy:Očistite nové povrchy od nečistôt a prachu.Ak je to potrebné, vyrovnajte povrch vhodným tmelom a vyschnutý

FEELINGS UNIVERSAL PRIMER - Akrylátový základný náter (zákazkové miešanie) TVT V402 - amaretto 2,7 L FEELINGS UNIVERSAL PRIMER - Akrylátový základný náter (zákazkové miešanie) TVT V402 - amaretto 2,7 L

Matný základný náter určený na steny a stropy v interiéri.Poskytuje základ pre následné nátery z rady Feelings. Vhodný je na nové, ale aj predtým natierané povrchy.  Výdatnosť: - 8-10 m2/L Riedenie: - vodou Príprava podkladu Povrch, ktorý sa má natierať musí byť suchý a čistý.  Nové neošetrené povrchy:Očistite nové povrchy od nečistôt a prachu.Ak je to potrebné, vyrovnajte povrch vhodným tmelom a vyschnutý

FEELINGS UNIVERSAL PRIMER - Akrylátový základný náter (zákazkové miešanie) TVT V396 - toffee 2,7 L FEELINGS UNIVERSAL PRIMER - Akrylátový základný náter (zákazkové miešanie) TVT V396 - toffee 2,7 L

Matný základný náter určený na steny a stropy v interiéri.Poskytuje základ pre následné nátery z rady Feelings. Vhodný je na nové, ale aj predtým natierané povrchy.  Výdatnosť: - 8-10 m2/L Riedenie: - vodou Príprava podkladu Povrch, ktorý sa má natierať musí byť suchý a čistý.  Nové neošetrené povrchy:Očistite nové povrchy od nečistôt a prachu.Ak je to potrebné, vyrovnajte povrch vhodným tmelom a vyschnutý

Populárne produkty

Korková tabuľa 30x40
4,99 €
Uvedená cena je platná k 18.05.2024
Stolička Libro 43x48x79 Cm Grey
22,99 €
Uvedená cena je platná k 18.05.2024
Záhradný vozík Load & Go - čierny IWO55C-S411 55L
21,99 €
Uvedená cena je platná k 18.05.2024
Nástenná lampa Tato čierna
44,27 €
Uvedená cena je platná k 18.05.2024
Knižnica Sarma biela
139,41 €
Uvedená cena je platná k 18.05.2024
Obývacia stena Siyah Demirli 180 cm hnedá
379,41 €
Uvedená cena je platná k 18.05.2024
JUB ACRYLCOLOR - akrylátová fasádna farba Success 20 (010D) 5 L
78,62 €
Uvedená cena je platná k 18.05.2024
Vankúšik White Flower, 45 x 45 cm
9,99 €
Uvedená cena je platná k 18.05.2024
Penový sendvičový matrac CAPRI Dřevočal Aloe Vera 85 x 195 cm
267,90 €
Uvedená cena je platná k 18.05.2024
FT - MADLO kód K00 Ø 30 mm UN pár Ø 30 mm, 1500 mm, 1800 mm
519,60 €
Uvedená cena je platná k 18.05.2024
Obraz na stenu 3d - Holandsko
22,50 €
Uvedená cena je platná k 18.05.2024
Kubala Držiak na brúsnu mriežku bez gumy K
19,49 €
Uvedená cena je platná k 18.05.2024
Rohová sedacia súprava Lego Poso 1
512,10 €
Uvedená cena je platná k 18.05.2024
Botník Fiona dub safírový
73,53 €
Uvedená cena je platná k 18.05.2024