108,95 €
Uvedená cena je platná k 20.07.2024

Akrylátová farba určená k rýchloschnúcim náterom ocele, hliníku, medi, čerstvého pozinku a pozinkovanej ocele. Špeciálne zloženie farby dovoľuje aplikáciu farby v hrubšej vrstve bez stekania na zvislých plochách. V 1 až 2 vrstvách plní súčasne funkciu základnej antikoróznej a vrchnej farby.Farba má široké použitie - náter prepravných kontajnerov, paliet, obloženia, konštrukcií, krytov strojov a zariadení,

Na sklade
Výrobca:
Popis produktu

Akrylátová farba určená k rýchloschnúcim náterom ocele, hliníku, medi, čerstvého pozinku a pozinkovanej ocele. Špeciálne zloženie farby dovoľuje aplikáciu farby v hrubšej vrstve bez stekania na zvislých plochách. V 1 až 2 vrstvách plní súčasne funkciu základnej antikoróznej a vrchnej farby.Farba má široké použitie - náter prepravných kontajnerov, paliet, obloženia, konštrukcií, krytov strojov a zariadení, ale aj náter striech, odkvapov, parapet, plotov, konštrukcií a pod.
Odtieň kováčska šedá verne napodobňuje vzhľad kováčskych výrobkov.Použitie tohto odtieňu je predovšetkým na pozink (nový aj starší) a na oceľ (brány, ploty, mreže, zábradlia, dekorácie alebo kovové doplnky).
Výdatnosť: 
- 10-12 m2/L
Riedenie:
- S 6005 (aplikácia štetcom alebo valčekom)
- C 6000 (aplikácia striekaním)
Príprava podkladu
Podklad musí byť suchý, čistý, zbavený mastnoty a hrdze.Pri antikoróznom nátere ocele platí očistenie minimálne mechanicky na St. 3 - optimálne antikorózne vlastnosti sú dosiahnuté pri otryskaní na Sa 2,5.
Aplikácia
Farbu pred použitím premiešajte a rieďte podľa potreby s príslušným riedidlom.Aplikujte na pripravený podklad pomocou štetca, valčeka alebo striekaním aspoň v dvoch náterov.Problematické miesta natierajte ako prvé, nechajte zaschnúť a následne aplikujte farbu na celú plochu.V prípade ak sa farba neaplikuje systémom ,,mokrý do mokrého" tak ďalšiu vrstvu je možné aplikovať po 4-12 hodinách.
Náter nadobúda konečných vlastností po dôkladnom vyzretí t.j. za 2-3 dni.
Identifikácia nebezpečnosti
Klasifikácia látky alebo zmesi
Klasifikácia zmesi podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008Zmes je klasifikovaná ako nebezpečná.
Flam. Liq. 3, H226Eye Irrit. 2, H319STOT RE 2, H373Carc. 2, H351Aquatic Chronic 2, H411
Najzávažnejšie nepriaznivé fyzikálno-chemické účinky
Horľavá kvapalina a pary.
Najvýznamnejšie nepriaznivé účinky na ľudské zdravie a na životné prostredie
Podozrenie na vyvolanie rakoviny.Spôsobuje vážne podráždenie očí.Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.Toxické pre vodné organizmy s dlhodobými účinkami.
Prvky označovania
Výstražný piktogram

Výstražné slovo: Varovanienebezpečné látky:- n-butyl-acetát- uhľovodíky, C9, aromatické- uhľovodíky, C10, aromáty, viac ako 1% naftalénu- 2-methylpropan-1-ol
Výstražné upozornenia
H226 Horľavá kvapalina a pary.H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.H351 Podozrenie na vyvolanie rakoviny.H411 Toxický pre vodné organizmy s dlhodobými účinkami.
Bezpečnostné upozornenia
P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícií obal alebo etiketu výrobku.P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.P103 Pred použitím si prečítajte etiketu.P201 Pred použitím si obstarajte špeciálne inštrukcie.P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.P261 Zamedzte vdychovaniu pár/aerosólov.P271 Používajte vonku alebo v dobre vetraných priestoroch.P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.P312 Ak sa necítite dobre, volajte toxikologické informačné stredisko alebo lekára.P370+P378 V prípade požiaru: Na hasenie použite penu, kysličník uhličitý, postrekovú hmlu, prášok.P391 Vyliaty alebo uniknutý produkt zoberte.P403+P235 Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte v chlade.P405 Skladujte zamknuté.P501 Zneškodnite obsah/nádobu predaním osobe oprávnenej k likvidácií odpadu alebo na to určené miesto.
Doplňujúce informácie
EUH211 Pozor! Pri striekaní sa môžu vytvoriť nebezpečné respirabilné kvapôčky. Nevydychujte aerosóly ani hmlu.EUH204 Obsahuje izokyanáty. Môže vyvolať alergickú reakciu.EUH208 Obsahuje fenol, methylstyrenátovaný. Môže vyvolať alergickú reakciu.EUH066 Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie kože.
Iná nebezpečnosť
Zmes neobsahuje látky s vlastnosťami vyvolávajúcimi narušenie endokrinnej činnosti v súlade s kritériami stanovenými nariadením Komisie v prenesenej právomoci.Zmes obsahuje 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4,6-diterc-pentylfenol spĺňajúci kritéria pre látky PBT a vPvB v súlade s prílohou XIII v platnom znení.

Akrylátové farby na kov

Akrylátové farby na kov sú ideálnym riešením pre všetkých milovníkov umenia a remesiel, ktorí sa venujú maľovaniu a dekorácii kovových povrchov. Tieto farby sú vyrobené z vysoko kvalitných zložiek, ktoré zabezpečujú ich dlhotrvajúcu životnosť a vysokú odolnosť voči poveternostným vplyvom a oxidácii.

V našej ponuke nájdete široký výber akrylátových farieb na kov v rôznych odtieňoch a priemernej cene. Sú vhodné na maľovanie kovových povrchov ako sú napríklad plechové dosky, kovové nádoby, kovové doplnky alebo kovové zábradlia. Farby sú ľahko aplikovateľné pomocou štetca, valčeka alebo sprejovacej pištole, čo zaručuje precízne a rovnomerné pokrytie.

Akrylátové farby na kov sú rýchloschnúce a vyschne až do 1 hodiny, čo umožňuje ďalšie vrstvenie farieb a detailné maľovanie. Po vyschnutí farieb na kov získate trvácný a odolný povrch, ktorý je ľahko umyteľný a odolný voči poškriabaniu. Objavte široké možnosti výtvarného tvorenia s našimi akrylátovými farbami na kov a nechajte sa inšpirovať vašimi kreatívnymi nápadmi.

Koľko stojí COLORLAK ZINOREX S2211 - Akrylátová farba na oceľ a pozink RAL 8017 - čokoládová hnedá 3,5 L?
Momentálne je tovar v akcii za cenu 108,95 €
V akej kategórii mám produkt hľadať v eshope?
Produkt je zaradený v kategóriách Akrylátové farby na kov

AUSTIS ETERNAL - Farba na vrchné a základné nátery kovov 401 - biela 0,7 kg AUSTIS ETERNAL - Farba na vrchné a základné nátery kovov 401 - biela 0,7 kg

Vodouriediteľná farba určená pre základné a vrchné nátery kovových podkladov. Má veľmi dobrú priľnavosť nie len na kove, ale i na ľahké kovy a zabezpečuje zvýšenú ochranu voči korózií a vonkajším vplyvom. Zabezpečuje vysokú odolnosť voči UV žiareniu. Vhodná je na nátery kovových konštrukcií, stožiarov, vonkajších povrchov nádrží, potrubí, plotov, zábradlí, plechových krytín, kovových výrobkov z ocele,

AUSTIS ETERNAL - Farba na vrchné a základné nátery kovov 402 - svetlošedá 0,7 kg AUSTIS ETERNAL - Farba na vrchné a základné nátery kovov 402 - svetlošedá 0,7 kg

Vodouriediteľná farba určená pre základné a vrchné nátery kovových podkladov. Má veľmi dobrú priľnavosť nie len na kove, ale i na ľahké kovy a zabezpečuje zvýšenú ochranu voči korózií a vonkajším vplyvom. Zabezpečuje vysokú odolnosť voči UV žiareniu. Vhodná je na nátery kovových konštrukcií, stožiarov, vonkajších povrchov nádrží, potrubí, plotov, zábradlí, plechových krytín, kovových výrobkov z ocele,

AUSTIS ETERNAL - Farba na vrchné a základné nátery kovov 407 - červenohnedá 0,7 kg AUSTIS ETERNAL - Farba na vrchné a základné nátery kovov 407 - červenohnedá 0,7 kg

Vodouriediteľná farba určená pre základné a vrchné nátery kovových podkladov. Má veľmi dobrú priľnavosť nie len na kove, ale i na ľahké kovy a zabezpečuje zvýšenú ochranu voči korózií a vonkajším vplyvom. Zabezpečuje vysokú odolnosť voči UV žiareniu. Vhodná je na nátery kovových konštrukcií, stožiarov, vonkajších povrchov nádrží, potrubí, plotov, zábradlí, plechových krytín, kovových výrobkov z ocele,

AUSTIS ETERNAL - Farba na vrchné a základné nátery kovov 410 - palisander 0,7 kg AUSTIS ETERNAL - Farba na vrchné a základné nátery kovov 410 - palisander 0,7 kg

Vodouriediteľná farba určená pre základné a vrchné nátery kovových podkladov. Má veľmi dobrú priľnavosť nie len na kove, ale i na ľahké kovy a zabezpečuje zvýšenú ochranu voči korózií a vonkajším vplyvom. Zabezpečuje vysokú odolnosť voči UV žiareniu. Vhodná je na nátery kovových konštrukcií, stožiarov, vonkajších povrchov nádrží, potrubí, plotov, zábradlí, plechových krytín, kovových výrobkov z ocele,

AUSTIS ETERNAL - Farba na vrchné a základné nátery kovov 423 - višňová 5 kg AUSTIS ETERNAL - Farba na vrchné a základné nátery kovov 423 - višňová 5 kg

Vodouriediteľná farba určená pre základné a vrchné nátery kovových podkladov. Má veľmi dobrú priľnavosť nie len na kove, ale i na ľahké kovy a zabezpečuje zvýšenú ochranu voči korózií a vonkajším vplyvom. Zabezpečuje vysokú odolnosť voči UV žiareniu. Vhodná je na nátery kovových konštrukcií, stožiarov, vonkajších povrchov nádrží, potrubí, plotov, zábradlí, plechových krytín, kovových výrobkov z ocele,

AUSTIS ETERNAL - Farba na vrchné a základné nátery kovov 441 - strieborná 5 kg AUSTIS ETERNAL - Farba na vrchné a základné nátery kovov 441 - strieborná 5 kg

Vodouriediteľná farba určená pre základné a vrchné nátery kovových podkladov. Má veľmi dobrú priľnavosť nie len na kove, ale i na ľahké kovy a zabezpečuje zvýšenú ochranu voči korózií a vonkajším vplyvom. Zabezpečuje vysokú odolnosť voči UV žiareniu. Vhodná je na nátery kovových konštrukcií, stožiarov, vonkajších povrchov nádrží, potrubí, plotov, zábradlí, plechových krytín, kovových výrobkov z ocele,

AUSTIS ETERNAL - Farba na vrchné a základné nátery kovov 460 - kováčska čierna 5 kg AUSTIS ETERNAL - Farba na vrchné a základné nátery kovov 460 - kováčska čierna 5 kg

Vodouriediteľná farba určená pre základné a vrchné nátery kovových podkladov. Má veľmi dobrú priľnavosť nie len na kove, ale i na ľahké kovy a zabezpečuje zvýšenú ochranu voči korózií a vonkajším vplyvom. Zabezpečuje vysokú odolnosť voči UV žiareniu. Vhodná je na nátery kovových konštrukcií, stožiarov, vonkajších povrchov nádrží, potrubí, plotov, zábradlí, plechových krytín, kovových výrobkov z ocele,

AUSTIS ETERNAL - Farba na vrchné a základné nátery kovov 407 - červenohendá 10 kg AUSTIS ETERNAL - Farba na vrchné a základné nátery kovov 407 - červenohendá 10 kg

Vodouriediteľná farba určená pre základné a vrchné nátery kovových podkladov. Má veľmi dobrú priľnavosť nie len na kove, ale i na ľahké kovy a zabezpečuje zvýšenú ochranu voči korózií a vonkajším vplyvom. Zabezpečuje vysokú odolnosť voči UV žiareniu. Vhodná je na nátery kovových konštrukcií, stožiarov, vonkajších povrchov nádrží, potrubí, plotov, zábradlí, plechových krytín, kovových výrobkov z ocele,

AUSTIS ETERNAL ANTIKOR - Akrylátová antikorózna farba 02 - šedá 0,7 kg AUSTIS ETERNAL ANTIKOR - Akrylátová antikorózna farba 02 - šedá 0,7 kg

Vodouriediteľná antikorózna farba určená pre základné nátery výrobkov a konštrukcií z ocele a ľahkých kovov. Je vhodná aj na nátery konštrukcií, kde je oceľ v spojení s novým nezoxidovaným pozinkovaným plechom.  Spotreba:  - 0,24 - 0,32 kg/m2 (2 vrstvy) Riedenie:  - neriedi sa (riedenie je možné pri aplikácií farby striekaním) Príprava podkladu  Kovový podklad musí byť zbavený všetkých nepriľnavých

HB BODY FILL 300 - Dvojzložkový akrylátový plnič biela 1 L HB BODY FILL 300 - Dvojzložkový akrylátový plnič biela 1 L

Dvojzložkový, akrylátový základový plnič s vynikajúcou priľnavosťou pod akryláty a metalízy. Je ľahko brúsiteľný s aplikáciou na starý, aj prebrúsený lak, tvrdé PVC a ABS povrchy.Riedenie:- riedidlo 740 (do 10-15%)Tuženie:- tužidlo H725 (33%)Príprava podkladuPodklad musí byť pred aplikáciou čistý, suchý, bez nečistôt a mastnoty.Nerovnosti vyplňte napr. BODY striekacím tmelom a obrúste brúsnym papierom

HB BODY FILL 300 - Dvojzložkový akrylátový plnič šedá 3 L HB BODY FILL 300 - Dvojzložkový akrylátový plnič šedá 3 L

Dvojzložkový, akrylátový základový plnič s vynikajúcou priľnavosťou pod akryláty a metalízy. Je ľahko brúsiteľný s aplikáciou na starý, aj prebrúsený lak, tvrdé PVC a ABS povrchy.Riedenie:- riedidlo 740 (do 10-15%)Tuženie:- tužidlo H725 (33%)Príprava podkladuPodklad musí byť pred aplikáciou čistý, suchý, bez nečistôt a mastnoty.Nerovnosti vyplňte napr. BODY striekacím tmelom a obrúste brúsnym papierom

COLORLAK ZINOREX S2211 - Akrylátová farba na oceľ a pozink RAL 1015 - slonová kosť svetlá 3,5 L COLORLAK ZINOREX S2211 - Akrylátová farba na oceľ a pozink RAL 1015 - slonová kosť svetlá 3,5 L

Akrylátová farba určená k rýchloschnúcim náterom ocele, hliníku, medi, čerstvého pozinku a pozinkovanej ocele. Špeciálne zloženie farby dovoľuje aplikáciu farby v hrubšej vrstve bez stekania na zvislých plochách. V 1 až 2 vrstvách plní súčasne funkciu základnej antikoróznej a vrchnej farby.Farba má široké použitie - náter prepravných kontajnerov, paliet, obloženia, konštrukcií, krytov strojov a zariadení,

COLORLAK ZINOREX S2211 - Akrylátová farba na oceľ a pozink RAL 5010 - enciánová modrá 9 L COLORLAK ZINOREX S2211 - Akrylátová farba na oceľ a pozink RAL 5010 - enciánová modrá 9 L

Akrylátová farba určená k rýchloschnúcim náterom ocele, hliníku, medi, čerstvého pozinku a pozinkovanej ocele. Špeciálne zloženie farby dovoľuje aplikáciu farby v hrubšej vrstve bez stekania na zvislých plochách. V 1 až 2 vrstvách plní súčasne funkciu základnej antikoróznej a vrchnej farby.Farba má široké použitie - náter prepravných kontajnerov, paliet, obloženia, konštrukcií, krytov strojov a zariadení,

COLORLAK ZINOREX S2211 - Akrylátová farba na oceľ a pozink RAL 6029 - mätová zelená 0,6 L COLORLAK ZINOREX S2211 - Akrylátová farba na oceľ a pozink RAL 6029 - mätová zelená 0,6 L

Akrylátová farba určená k rýchloschnúcim náterom ocele, hliníku, medi, čerstvého pozinku a pozinkovanej ocele. Špeciálne zloženie farby dovoľuje aplikáciu farby v hrubšej vrstve bez stekania na zvislých plochách. V 1 až 2 vrstvách plní súčasne funkciu základnej antikoróznej a vrchnej farby.Farba má široké použitie - náter prepravných kontajnerov, paliet, obloženia, konštrukcií, krytov strojov a zariadení,

COLORLAK ZINOREX S2211 - Akrylátová farba na oceľ a pozink RAL 7040 - okenná šedá 9 L COLORLAK ZINOREX S2211 - Akrylátová farba na oceľ a pozink RAL 7040 - okenná šedá 9 L

Produkt COLORLAK ZINOREX S2211 je špičková akrylátová farba navrhnutá špeciálne pre povrchy z ocele a pozinku. S touto farbou môžete jednoducho a efektívne oživiť svoje okná a zabezpečiť im dlhotrvajúcu ochranu pred poveternostnými vplyvmi. Farba je dostupná vo vybranom odtieni RAL 7040, ktorým je elegantná okenná šedá. Táto farba dodá vašim oknám sofistikovaný a moderný vzhľad, zaručujúci harmonické

COLORLAK ZINOREX S2211 - Akrylátová farba na oceľ a pozink RAL 8012 - červenohnedá 0,6 L COLORLAK ZINOREX S2211 - Akrylátová farba na oceľ a pozink RAL 8012 - červenohnedá 0,6 L

Akrylátová farba určená k rýchloschnúcim náterom ocele, hliníku, medi, čerstvého pozinku a pozinkovanej ocele. Špeciálne zloženie farby dovoľuje aplikáciu farby v hrubšej vrstve bez stekania na zvislých plochách. V 1 až 2 vrstvách plní súčasne funkciu základnej antikoróznej a vrchnej farby.Farba má široké použitie - náter prepravných kontajnerov, paliet, obloženia, konštrukcií, krytov strojov a zariadení,

COLORLAK ZINOREX S2211 - Akrylátová farba na oceľ a pozink RAL 9003 - signálna biela 3,5 L COLORLAK ZINOREX S2211 - Akrylátová farba na oceľ a pozink RAL 9003 - signálna biela 3,5 L

Akrylátová farba určená k rýchloschnúcim náterom ocele, hliníku, medi, čerstvého pozinku a pozinkovanej ocele. Špeciálne zloženie farby dovoľuje aplikáciu farby v hrubšej vrstve bez stekania na zvislých plochách. V 1 až 2 vrstvách plní súčasne funkciu základnej antikoróznej a vrchnej farby.Farba má široké použitie - náter prepravných kontajnerov, paliet, obloženia, konštrukcií, krytov strojov a zariadení,

COLORLAK ZINOREX S2211 - Akrylátová farba na oceľ a pozink RAL 9005 - čierna 0,6 L COLORLAK ZINOREX S2211 - Akrylátová farba na oceľ a pozink RAL 9005 - čierna 0,6 L

Akrylátová farba určená k rýchloschnúcim náterom ocele, hliníku, medi, čerstvého pozinku a pozinkovanej ocele. Špeciálne zloženie farby dovoľuje aplikáciu farby v hrubšej vrstve bez stekania na zvislých plochách. V 1 až 2 vrstvách plní súčasne funkciu základnej antikoróznej a vrchnej farby.Farba má široké použitie - náter prepravných kontajnerov, paliet, obloženia, konštrukcií, krytov strojov a zariadení,

COLORLAK ZINOREX S2211 - Akrylátová farba na oceľ a pozink RAL 9005 - čierna 9 L COLORLAK ZINOREX S2211 - Akrylátová farba na oceľ a pozink RAL 9005 - čierna 9 L

Akrylátová farba určená k rýchloschnúcim náterom ocele, hliníku, medi, čerstvého pozinku a pozinkovanej ocele. Špeciálne zloženie farby dovoľuje aplikáciu farby v hrubšej vrstve bez stekania na zvislých plochách. V 1 až 2 vrstvách plní súčasne funkciu základnej antikoróznej a vrchnej farby.Farba má široké použitie - náter prepravných kontajnerov, paliet, obloženia, konštrukcií, krytov strojov a zariadení,

Populárne produkty

Obrus Krajkový žakárový , 8305 farebný pr.100 cm
9,10 €
Uvedená cena je platná k 19.07.2024
Forbyt, Prestieradlo, Froté Premium, tyrkys 80 x 200 cm
14,50 €
Uvedená cena je platná k 19.07.2024
Vintro Chalk Paint kriedová farba Belladonna,0.5L
18,60 €
Uvedená cena je platná k 19.07.2024
NOVASERVIS - Cirkulačné čerpadlo pre teplú vodu W0101
107,88 €
Uvedená cena je platná k 19.07.2024
FO - FAN - R kľučka/kľučka Nikel matný
55,80 €
Uvedená cena je platná k 19.07.2024
Kinekus Otvárač na konzervy kompaktný PRESTO
2,90 €
Uvedená cena je platná k 19.07.2024
Kinekus Uzáver fliaš vzduchotesný PRESTO, bal. 2 ks
5,30 €
Uvedená cena je platná k 19.07.2024
Konferenčný stolík CORA Signal Dub sonoma
94,00 €
Uvedená cena je platná k 19.07.2024
Hliníková pergola SKYLUX CLIMALUX 4m Lanitplast 400 cm
5 480,00 €
Uvedená cena je platná k 19.07.2024
Ružová záclona Flavia s volánmi na riasiacú pásku 140 x 250 cm
22,30 €
Uvedená cena je platná k 19.07.2024
Jedálenský stôl AT-631/621 Autronic 140 cm
186,00 €
Uvedená cena je platná k 19.07.2024
CHEMOLAK VAGONA S 2553 pololesklá RAL4006,0.8L
12,14 €
Uvedená cena je platná k 19.07.2024