17,33 €
Uvedená cena je platná k 24.04.2024

Lakový benzín špeciálne vyrobený na riedenie všetkých rozpúšťadlových farieb, lakov alebo lazúr a pre všetky typy nanášania. Riedidlo je zároveň vhodné aj ako odmasťovač pred aplikáciou základných náterov alebo pri čistení náradia a nástrojov. Identifikácia nebezpečnosti Klasifikácia látky alebo zmesi Klasifikácia podľa smernice (ES) č. 1272/2008Flam. Liq. 3, H226STOT SE 3, H336STOT RE 1, H372Asp.

Na sklade
Výrobca:
Popis produktu

Lakový benzín špeciálne vyrobený na riedenie všetkých rozpúšťadlových farieb, lakov alebo lazúr a pre všetky typy nanášania. Riedidlo je zároveň vhodné aj ako odmasťovač pred aplikáciou základných náterov alebo pri čistení náradia a nástrojov.
Identifikácia nebezpečnosti
Klasifikácia látky alebo zmesi
Klasifikácia podľa smernice (ES) č. 1272/2008Flam. Liq. 3, H226STOT SE 3, H336STOT RE 1, H372Asp. Tox. 1, H304Aquatic Chronic 2, H411Tento výrobok je klasifikovaný ako nebezpečný podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 v plnom znení.
Prvky označovania
Výstražné piktogramy

Výstražné slovo: Nebezpečenstvo
Výstražné upozornenia
Horľavá kvapalina a pary.Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.Spôsobuje poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
Bezpečnostné upozornenia
Všeobecné:Uchovávajte mimo dosahu detí. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.Prevencia:Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Nevdychujte pary. Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite.Odozva:Zozbierajte uniknutý produkt. PO VDÝCHNUTÍ: Pri zdravotných problémoch volajte TOXIKOLOGICKÉ CENTRUM alebo lekára. PO POŽITÍ: Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára. Nevyvolávajte zvracanie,Uchovávanie:Uchovávajte uzamknuté. Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.Zneškodňovanie:Zneškodnite obsah a nádobu v súlade s miestnymi, oblastnými, národnými a medzinárodnými predpismi.
Iná nebezpečnosť
Výrobok spĺňa kritéria pre PBT alebo vPvB. Iné riziká, nepodliehajúce klasifikácií: Dlhší alebo opakovaný kontakt môže vysušiť pokožku a spôsobiť podráždenie.

Riedidlá a rozpúšťadlá

Riedidlá a rozpúšťadlá patria do podkategórie Zásuvky, a sú nevyhnutnou súčasťou moderných domácností, kancelárií a priemyselných priestorov. Na našej webovej stránke ponúkame široký výber riedidiel a rozpúšťadiel, ktoré uspokoja potreby aj tých najnáročnejších zákazníkov.

Naše riedidlá a rozpúšťadlá sú navrhnuté s dôrazom na kvalitu, funkčnosť a dizajn. Používame len najkvalitnejšie materiály, čo zaručuje ich dlhú životnosť a spoľahlivosť. Naša ponuka zahŕňa rôzne typy a veľkosti zásuviek, čo zabezpečuje, že sa nájde riešenie pre každý interiér a potreby.

V našom zozname sa nachádzajú inteligentné riedidlá, ktoré umožňujú ďalekosiahle ovládanie elektrických spotrebičov pomocou aplikácie na smartfóne. To znamená, že môžete svoje zariadenia ovládať kedykoľvek a odkiaľkoľvek. Okrem toho, ponúkame aj riedidlá s USB portmi, čo umožňuje pohodlné a rýchle nabíjanie mobilných zariadení.

Naša stránka obsahuje detailné informácie o každom produkcie, vrátane technických špecifikácií a obrázkov. To vám pomôže vybrať si ten správny produkt pre vaše individuálne potreby. Okrem toho, môžete si prečítať recenzie a hodnotenia od našich spokojných zákazníkov, čo vám poskytne dodatočnú istotu v kvalitu našich výrobkov.

Ak máte otázky alebo potrebujete poradiť, naša zákaznícka podpora je tu, aby vám pomohla. Naši odborníci vám radi poskytnú informácie a odporučia najlepšie riešenie pre vašu konkrétnu situáciu.

Naša webová stránka je prehľadná a jednoduchá na používanie. Vďaka prehľadnému rozvrhnutiu a jednoduchému vyhľadávaniu nájdete to, čo potrebujete rýchlo a ľahko. Nakupovanie u nás je bezpečné, pretože používame vysoké štandardy zabezpečenia vašich údajov.

Ak hľadáte spoľahlivé a kvalitné riedidlá a rozpúšťadlá, ste na správnom mieste. Navštívte našu webovú stránku a objavte tú najširšiu ponuku v najvyššej kvalite. Nechajte nám starosti s vašimi elektrickými zariadeniami a užite si výhody spoľahlivosti, pohodlia a štýlu, ktoré naše riedidlá a rozpúšťadlá ponúkajú.

Koľko stojí BONDEX WHITE SPIRIT - Lakový benzín 1 L?
Momentálne je tovar v akcii za cenu 17,33 €
V akej kategórii mám produkt hľadať v eshope?

CHEMOLAK S 7300 - Tvrdiaca prísada 1 L CHEMOLAK S 7300 - Tvrdiaca prísada 1 L

S 7300 sa používa na vytvrdzovanie dvojzložkových rozpúšťadlových epoxidových náterových látok, s ktorými sa mieša pred ich spracovaním v hmotnostnom pomere, ktorý je pre príslušný druh náterovej látky.Musí sa dodržiavať doba spracovateľnosti natuženej zmesi, ktorá je uvedená v normách jednotlivých výrobkov. Identifikácia nebezpečnosti Klasifikácia látky alebo zmesi Klasifikácia podľa nariadenia (ES)

CHEMOLAK ODMASŤOVAČ - Technický benzín 0,8 L CHEMOLAK ODMASŤOVAČ - Technický benzín 0,8 L

Technický benzín (odmasťovač) slúži na odmastenie najmä kovových povrchov a na umývanie znečisteného pracovného náradia.Nesmie byť použitý na riedenie náterových látok.Rozpúšťa gumu, kaučuk, syntetické látky a farbivá.Usne nabobtáva.Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia látky alebo zmesiKlasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008Horľavá kvapalina, kategória nebezpečnosti 2Toxicita pre špecifický

KITTFORT - Odhrdzovač Standard 0,5 l KITTFORT - Odhrdzovač Standard 0,5 l

Bezoplachový odhrdzovací prostriedok so stabilizátorom účinku, vysoká účinnosť pri odstránení korózie. Odhrdzovača sa nanáša náterom, nástrekom alebo ponorom.Pri silnejšom skorodovaní je treba náter odhrdzovačom 2x až 3x opakovať.Pri použití ponoru je doba aplikácie 10 minút - pôsobenie odhrdzovača sa prejaví vznikom modročierneho zafarbenia na povrchu predmetu.

U 7081 - Tvrdiaca prísada do polyuretánových farieb 8 L 0 - bezfarebná U 7081 - Tvrdiaca prísada do polyuretánových farieb 8 L 0 - bezfarebná

Produkt U 7081 - Tvrdiaca prísada do polyuretánových farieb je inovatívny produkt, ktorý sme vyvinuli s cieľom zlepšiť výkon polyuretánových farieb. Táto tvrdiaca prísada je navrhnutá tak, aby priniesla maximálnu pevnosť a odolnosť povrchu, v ktorom sa farba používa. Jedným z najdôležitejších vlastností tohto produktu je jeho bezfarebná povaha. To znamená, že prísada nemá žiaden vplyv na farebné vlastnosti

CHEMOLAK C 6000 Nitrocelulózové riedidlo - acetónové 4,5 L CHEMOLAK C 6000 Nitrocelulózové riedidlo - acetónové 4,5 L

Riedidlo určené pre riedenie nitrocelulózových (acetónových) náterových látok, ak nie je predpísané iné riedidlo.Riedidlo sa zároveň používa aj na čistenie náradia alebo na odmastenie povrchov. Identifikácia nebezpečnosti Klasifikácia látky alebo zmesi Klasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008Horľavá kvapalina, kategória nebezpečnosti 2Nebezpečenstvo vdýchnutia, kategória nebezpečnosti 1Dráždivosť

COLOR COMPANY - Odhrdzovač 1 kg COLOR COMPANY - Odhrdzovač 1 kg

Odhrdzovač je kvapalina čírej farby, ktorá slúži na odstraňovanie hrdze z kovových podkladov.Zároveň je možné ho použiť aj ako odmasťovač. Identifikácia nebezpečnosti Klasifikácia látky alebo zmesi Klasifikácia zmesi podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008Zmes je klasifikovaná ako nebezpečná.Skin Corr. 1, H314Plný text všetkých klasifikácií a H-viet je uvedený v oddieli 16.Najvýznamnejšie nepriaznivé účinky

TELHARD POX F - tužidlo pre TELPOX F 200 4 kg TELHARD POX F - tužidlo pre TELPOX F 200 4 kg

TELHARD POX F je prípravok určený výhradne pre vytvrdzovanie epoxidových náterových hmôt ako TELPOX F200. Pripravuje sa len také množstvo natuženej zmesi, ktorá je následne využiteľná pri nátere. Tuženie: - 3kg balenie pre 12 kg TEPLOX F200

OSMO Tužidlo pre olejové moridlo 6631 - bezfarebný 0,06 l OSMO Tužidlo pre olejové moridlo 6631 - bezfarebný 0,06 l

Tužidlo je špeciálne, číre tužidlo pre OSMO olejové moridlo pre urýchlenie doby schnutia. Pridaním tužidla sa zrýchli doba schnutia.  Tužidlo sa pridáva do 1L balenia Olejového moridla. Obsahuje izokyanáty resp. diizokyanáty. Môže vyvolať alergickú reakciu.Od 24. augusta 2023 sa pred priemyselným alebo profesionálnym použitím vyžaduje primeraná odborná príprava. Spôsoby aplikácie  Pridajte tužidlo

HB BODY H738 - Tužidlo pre 2K číre nátery 0,5 L HB BODY H738 - Tužidlo pre 2K číre nátery 0,5 L

Normálne izokyanátové tužidlo pre 2K ultra vysoko pevné číre laky.Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia látky alebo zmesiKlasifikácia v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008Prvky označovaniaOznačovanie v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008 Tento výrobok je klasifikovaný a označený podľa noriem CLP.Výstražné piktogramyVýstražné slovo: PozorNebezpečenstvo určujúce komponenty uvádzané na etikete:Isocyanatesbutyl

HB BODY H729 - Tužidlo určené pre lakovanie wet on wet 0,25 L HB BODY H729 - Tužidlo určené pre lakovanie wet on wet 0,25 L

Tužidlo určené pre 2K základné nátery a pre mokré na mokré nanášanie. Dostupné je v priehľadnej farbe.Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia látky alebo zmesiKlasifikácia v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008Prvky označovaniaOznačovanie v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008 Tento výrobok je klasifikovaný a označený podľa noriem CLP.Výstražné piktogramyVýstražné slovo: PozorNebezpečenstvo určujúce

HB BODY 727 POLAR - Veľmi rýchle tužidlo 1 L HB BODY 727 POLAR - Veľmi rýchle tužidlo 1 L

Extra rýchle tužidlo pre číry lak C495.Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia látky alebo zmesiKlasifikácia v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008Prvky označovaniaOznačovanie v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008 Tento výrobok je klasifikovaný a označený podľa noriem CLP.Výstražné piktogramyVýstražné slovo: PozorNebezpečenstvo určujúce komponenty uvádzané na etikete:Isocyanatesbutyl acetátVýstražné

HB BODY HARDENER PASTE - Tužidlo k polyesterovým tmelom 60 g HB BODY HARDENER PASTE - Tužidlo k polyesterovým tmelom 60 g

Tužidlo BODY vhodné k polyesterovým tmelom.

HB BODY Body 734 Hardener normal  2.5L HB BODY Body 734 Hardener normal 2.5L

​Štandardné izokyanátové tužidlo

HB BODY Body 717 Hardener normal  1L HB BODY Body 717 Hardener normal 1L

Izokyanátové tužidlo pre 492 AUTO CLEAR HS

HB BODY Body 752 Hardener slow 1L HB BODY Body 752 Hardener slow 1L

​Pomalé izokyanátové tužidlo

HB BODY Body 741 Acryl thinner slow 5L HB BODY Body 741 Acryl thinner slow 5L

​Špeciálne riedidlo určené na riedenie akrylátových plničov

HB BODY Body 780 Poly thinner 1L HB BODY Body 780 Poly thinner 1L

Špeciálne riedidlo vhodné na riedenie polyesterových striekacích tmelov

ADLER AQUA-HARDENER 8450 - Tužidlo pre lak BLUEFIN STEP-SILENT 0,28 kg ADLER AQUA-HARDENER 8450 - Tužidlo pre lak BLUEFIN STEP-SILENT 0,28 kg

Tužidlo na rozpúšťadlovej báze, ktoré je vhodné pre použitie v kombinácií s lakom BLUEFIN STEP-SILENT.Dbajte na odporúčaný pomer tuženia medzi tužidlom a lakom.

FLUXAF POWER CLEAN - Čistič a odmasťovač povrchov 0,75 L FLUXAF POWER CLEAN - Čistič a odmasťovač povrchov 0,75 L

Veľmi silný alkalický čistiaci a odmasťovací prostriedok, ktorý rýchlo odstraňuje mastnotu a špinu prakticky zo všetkých typov povrchoch. Vhodný je na čistenie a odmasťovanie všetkých povrchov pred natieraním.Je založený na rade rozpúšťadiel a povrchovo aktívnych látok. Nie je vhodný pre použitie na kože povrchy.Na kove môžu po aplikácií zostať škvrny.Zároveň prípravok nekombinujte s inými prípravkami. Okrem

Populárne produkty

Bellatex Obliečka na vankúšik Lúče hnedá, 40 x 40 cm
4,99 €
Uvedená cena je platná k 20.04.2024
Obklad vane rovno uni 150/70
89,00 €
Uvedená cena je platná k 20.04.2024
Jedálenský stôl ST44 80x80 dub wotan / biely
139,00 €
Uvedená cena je platná k 20.04.2024
Matrac Talalay Natural X7 H2 Cooling 90/200
1 329,00 €
Uvedená cena je platná k 20.04.2024
Obývacia stena + Biokrb Fly M2 + Skło čierna+ LED
566,10 €
Uvedená cena je platná k 20.04.2024
Skriňa 1d Tara V1 Biely Mat
279,00 €
Uvedená cena je platná k 20.04.2024
Stôl Oskar M80 sonoma
71,10 €
Uvedená cena je platná k 20.04.2024
Birdyfeed Double, Antracit
11,49 €
Uvedená cena je platná k 20.04.2024
ASIR Koberec 160 x 230 FUSION viac farieb
79,00 €
Uvedená cena je platná k 20.04.2024
Meblar Detská izba TABLO E Farba: Grafit/enigma
980,00 €
Uvedená cena je platná k 20.04.2024
SAPHO - JUMPER podomietková sprchová batéria, 2 výstup, chróm JM042
85,00 €
Uvedená cena je platná k 20.04.2024
TI - MADLO - HR 1924Q bez spodnej rozety, madlo pevné/otočné ľavé
73,20 €
Uvedená cena je platná k 20.04.2024
TI - FAVORIT - R 4002 5S bez spodnej rozety, kľučka/kľučka
60,00 €
Uvedená cena je platná k 20.04.2024
DK - EXPERT plus S D 40 + V 45 mm
210,24 €
Uvedená cena je platná k 20.04.2024
Detské adjustačné ponožky Multicolor, veľ. 31-34
23,49 €
Uvedená cena je platná k 20.04.2024
Vitalpeak MSG120 vibračný valec
102,99 €
Uvedená cena je platná k 20.04.2024
Vinylová podlaha ECO 30 075 Sawcut Oak Dark - Lepená podlaha Oneflor
108,34 €
Uvedená cena je platná k 20.04.2024
CHEMOLAK CHEMOPUR RW U 2095 matný RAL6004,8.0L
114,87 €
Uvedená cena je platná k 20.04.2024