DEN BRAVEN - Farebný akrylový tmel cierna 310 ml
4,04 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
DEN BRAVEN - Farebný akrylový tmel cierna 310 ml
4,04 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024

Jednozložkový tesniaci škárovací tmel s vysokou priľnavosťou na drevo, sadrokartón, betón, murivo a pod.Tmel je antikorózny a použiteľný na oceľ, pozinkovaný plech a pod.Veľmi ľahko sa nanáša, je pretierateľný akrylátovými a disperznými farbami.Vytvára trvalo pevný, plasto-elastický spoj.Tmel nie je vhodný na použitie na miesta zaťažené vlhkom a vodou, na PE, PP, PMMA, PC, živičné podklady a teflón.Nepoužívajte v uzavretých konštrukciách.Použitie:+ v interiéri: oprava trhlín a prasklín v omietke, murive, dreve, betóne+ tmelenie škár sadrokartónových konštrukcií, medzi rámami okien, dverí a murivom+ tmelenie okenných parapetov, podhľadových kaziet, škár medzi schodiskom a murivom+ podtmelovanie a tesnenie vzduchotechniky, rúr, kolien či prestupovPríprava podkladuPodklad musí byť suchý, čistý, pevný, bez voľných častíc prachu, mastnoty alebo oleja.AplikáciaVeľmi nasiakavé podklady odporúčame ošetriť penetračným náterom S2802A alebo S-T70, prípadne riedeným tmelom s vodou v pomere 1:2.Pri rýchlom pretretí maliarskymi nátermi môže dôjsť k popraskaniu maľby v mieste tmelovej vrstvy.Preto je potrebné dbať na dôkladne zaschnutie tmelu.Čistenie náradiaPrípadné použité pracovné náradie alebo nezaschnutý tmel očistite pomocou technického benzínu.Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia zmesiKlasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008Prvky označovaniaVýstražný piktogram: -Výstražné slovo: - Výstražné upozornenia: - Bezpečnostné upozorneniaP102 Uchovávajte mimo dosahu detí.P261 Zabráňte vdychovaniu prachu.P501 Zneškodnite obsah/nádobu v zbernom mieste.Doplňujúce informácie:EUH208 Obsahuje 5-chlóro-2-metyl-4-izotiazolín-3-ón a 2-metyl-2H–izotiazol-3-ón. Môže vyvolať alergickú reakciu.EUH210 Na požiadanie možno poskytnúť kartu bezpečnostných údajov.EUH212 Pozor! Pri použití sa môže vytvárať nebezpečný respirabilný prach. Nevdychujte prach.Iná nebezpečnosťTento produkt neobsahuje žiadne látky, ktoré sú vyhodnotené ako PBT alebo vPvB v koncentrácii 0,1% hmot. alebo vyššej.Tento produkt neobsahuje SVHC látku v koncentrácii 0,1% hmot. alebo vyššej.Tento produkt neobsahuje endokrinné disruptory v koncentrácii 0,1% hmot. alebo vyššej.

CERESIT CS 11 ACRYL - Akrylový tmel biela 0,3 L
3,92 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
CERESIT CS 11 ACRYL - Akrylový tmel biela 0,3 L
3,92 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024

Akrylový tmel určený na vyplnenie prasklín a trhlín v murive, omietkach a dreve. Je určený na vypĺňanie škár tam, kde bežné škárovacie hmoty vykazujú trhliny a praskliny. Je vhodný pre použitie v interiéri aj exteriéri.Je veľmi vhodný na vyplnenie škár medzi prvkami z dreva, plastu i hliníka a murivom alebo omietkou.Má vysokú prídržnosť ku všetkým vyzretým, pórovitým a nasiakavým materiálom ako sú pórobetón, sadra, pieskovec, drevotriesky, sadrokartón prípadne maliarske nátery a farby.zaschnutý tmel je možné pretierať farbami, prelepiť alebo prestierkovať.Príprava podkladuPodklad musí byť zbavený substancií ako sú tuky, živice alebo prach. Znečistenie a vrstvy s nedostatočnou priľnavosťou odstráňte, v prípade nutnosti podklad odmastite a umyte.škáry a okraje trhlín alebo prasklín očistite a rozšírte tak, aby bol ich rozmer minimálne 5 x 5 mm.AplikáciaTmel nanášajte na podklady, ktoré sú ľahko vlhké (nie mokré).Aplikujte pomocou vytláčacej pištole vytlačte do škár tak, aby pod tmelom nezostali dutiny.V priebehu 15 minút okolie škáry ľahko navlhčite čistou vodou.Stierkou namočenou vo vode, ťahom v jednom smere, odstráňte prebytočný materiál.Čerstvý tmel umyte vodou.Zatvrdnutý materiál je možné odstrániť iba mechanicky.Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia látky alebo zmesiKlasifikácia (CLP):Látka alebo zmes nie je nebezpečná podľa nariadenia (EC) č. 1272/2008 (CLP).Prvky označovaniaLátka alebo zmes nie je nebezpečná podľa nariadenia (EC) č. 1272/2008 (CLP).Doplňujúce informácie Obsahuje: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón Obsahuje konzervant (y): Zmes izotiazolínov 3:1(CIT/MIT). Môže vyvolať alergickú reakciu.Bezpečnostné upozorneniaP102 Uchovávajte mimo dosahu detí.P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.P262 Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom.Iná nebezpečnosťŽiadne pri riadnom používaní.Nespĺňa kritéria pre perzistentné, bioakumulatívne a toxické látky (PBT) a veľmi perzistentné a veľmi bioakumulatívne látky (vPvB).

MASTON RAPID FILLER - Tmel na steny a stropy biela 400 ml
12,53 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
MASTON RAPID FILLER - Tmel na steny a stropy biela 400 ml
12,53 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024

Mimoriadne rýchloschnúci tmel na vyplnenie trhlín a dier v stenách a stropoch. Môže byť zároveň použitý aj na vyblednuté alebo zafarbené škvrny na povrchu. Je špeciálne formulovaný a rýchlo sa spája s akýmkoľvek murovacím materiálom ako je sadrokartón, cement, omietka, betón alebo drevo.Použitie špachtle sa odporúča pri rýchlom vyplňovaní trhlín predtým, ako sa plnivo zasadí.Pre štruktúrované povrchy odporúčame z blízkosti niekoľko hrubých vrstiev.Výdatnosť: -2 m2/400 mlAplikáciaSprej pred použitím pretrepte po dobu cca 3 minút.Aplikujte zo vzdialenosti 10-25 cm na opravované miesta.Medzi jednotlivými vrstvami nechajte čas schnutia 5 minút.Zväčša postačujú dva nátery, avšak ich množstvo závisí od štruktúry povrchu.Povrch je suchý na dotyk po 5 minútach a môžete ho natrieť akoukoľvek disperznou farbou na steny alebo stropy do 20 minút.Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia látky alebo zmesiNariadenie č. 1272/2008 (CLP)Klasifikácia tohto produktu bola vykonaná v súlade s Nariadením č.1272/2008 (CLP).Aerosol 1: Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť., H229Aerosol 1: Horľavé aerosoly, Kategória 1, H222Eye Irrit. 2: Podráždenie očí, kategória 2, H319STOT SE 3: Špecifická toxicita s uspávacím účinkom a závratmi (jediné vystavenie), Kategória 3, H336Prvky označovaniaNariadenie č. 1272/2008 (CLP)Výstražný piktogramVýstražné slovo: NebezpečenstvoVýstražné upozorneniaAerosol 1: H229 - Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť.Aerosol 1: H222 - Mimoriadne horľavý aerosól.Eye Irrit. 2: H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.STOT SE 3: H336 - Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.Bezpečnostné upozorneniaP102: Uchovávajte mimo dosahu detí.P210: Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.P211: Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj zapálenia.P251: Neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu.P260: Nevdychujte aerosóly.P410+P412: Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C/122 °F.Dodatočná informáciaEUH066: Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky.EUH208: Obsahuje 4-morpholinecarbaldehyde. Môže vyvolať ́ alergickú reakciu.Látky, ktoré sa klasifikujú: acetón (CAS: 67-64-1); Butyl-acetát (CAS: 123-86-4); Bután-2-ol (CAS: 78-92-2)UFI:CEE0-E05Q-E007-125U.Iná nebezpečnosťProdukt nespĺňa kritériá PBT/vPvB.DK-MAL code 3-1.