PRESTO Tmel na plasty 250 g cierny
6,92 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024
PRESTO Tmel na plasty 250 g cierny
6,92 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024

Dvojzložkový opravárenský tmel vytvorený zo zmesi vysoko elastickej aminopolyesterovej živice s rôznymi minerálnymi pojivami. Vyznačuje sa vysokou elasticitou a pružnosťou. Brúsiteľný je po 20-30 minútach a tepelná stabilita je do 120°C. Oblasti použitia - vhodný najmä pre opravy plastových dielov z PP, PUR, ABS, PA a PVC. Nie je vhodný na mäkké plasty. 

HB BODY F222 - Dvojzložkový tmel na plastové povrchy čierna 250 g
5,08 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024

Polyesterový dvojzložkový tmel s vysokou vertikálnou stabilitou, zvýšenou elasticitou a mechanickou odolnosťou. Po brúsení dáva hladký a neporézny povrch. Jeho použitie je vhodné na plastové nárazníky a ostatné výrobky z plastu okrem polyetylénu.Tuženie: - maximálne 2-3% objemu (tužidlo sa dodáva s tmelom)Príprava podkladu Podklad musí byť čistý, suchý, bez zvyšnej špiny, nečistôt a odmastený. Odmastenie odporúčame pomocou odmasťovača Antisil 770. V prípade potreby povrch prebrúste. Aplikácia Tmel zmiešajte v tužidlom v pomere 100:3. Aplikujte pomocou pružnej stierky na opravované miesta. Po nanesení je priemerná doba schnutia 30-45 minút. Po celkovo vytvrdnutí prebrúste povrch so zrnitosťou P120-180. Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia látky alebo zmesiKlasifikácia v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008Prvky označovaniaOznačovanie v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008 Tento výrobok je klasifikovaný a označený podľa noriem CLP.Výstražné piktogramyVýstražné slovo: NebezpečenstvoNebezpečenstvo určujúce komponenty uvádzané na etikete:styrénVýstražné upozorneniaH226 Horľavá kvapalina a pary.H315 Dráždi kožu.H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.H361d Podozrenie z poškodzovania nenarodeného dieťaťa.H372 Spôsobuje poškodenie sluchových orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii. Expozičný vstup: Vdýchnuť/inhalácia.Bezpečnostné upozorneniaP210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.P241 Používajte [elektrické/ventilačné/osvetľovacie] zariadenie do výbušného prostredia.P303+P361+P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou [alebo sprchou].P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.P405 Uchovávajte uzamknuté.P501 Zneškodnenie obsahu/obalu v súlade s miestnymi/oblastnými/národnými/medzinárodnými nariadeniami.Iná nebezpečnosťVýsledky posúdenia PBT a vPvBPBT: NepoužiteľnývPvB: Nepoužiteľný

HB BODY F222 - Dvojzložkový tmel na plastové povrchy čierna 1 kg
11,13 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024
HB BODY F222 - Dvojzložkový tmel na plastové povrchy čierna 1 kg
11,13 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024

Polyesterový dvojzložkový tmel s vysokou vertikálnou stabilitou, zvýšenou elasticitou a mechanickou odolnosťou. Po brúsení dáva hladký a neporézny povrch. Jeho použitie je vhodné na plastové nárazníky a ostatné výrobky z plastu okrem polyetylénu.Tuženie: - maximálne 2-3% objemu (tužidlo sa dodáva s tmelom)Príprava podkladu Podklad musí byť čistý, suchý, bez zvyšnej špiny, nečistôt a odmastený. Odmastenie odporúčame pomocou odmasťovača Antisil 770. V prípade potreby povrch prebrúste. Aplikácia Tmel zmiešajte v tužidlom v pomere 100:3. Aplikujte pomocou pružnej stierky na opravované miesta. Po nanesení je priemerná doba schnutia 30-45 minút. Po celkovo vytvrdnutí prebrúste povrch so zrnitosťou P120-180. Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia látky alebo zmesiKlasifikácia v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008Prvky označovaniaOznačovanie v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008 Tento výrobok je klasifikovaný a označený podľa noriem CLP.Výstražné piktogramyVýstražné slovo: NebezpečenstvoNebezpečenstvo určujúce komponenty uvádzané na etikete:styrénVýstražné upozorneniaH226 Horľavá kvapalina a pary.H315 Dráždi kožu.H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.H361d Podozrenie z poškodzovania nenarodeného dieťaťa.H372 Spôsobuje poškodenie sluchových orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii. Expozičný vstup: Vdýchnuť/inhalácia.Bezpečnostné upozorneniaP210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.P241 Používajte [elektrické/ventilačné/osvetľovacie] zariadenie do výbušného prostredia.P303+P361+P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou [alebo sprchou].P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.P405 Uchovávajte uzamknuté.P501 Zneškodnenie obsahu/obalu v súlade s miestnymi/oblastnými/národnými/medzinárodnými nariadeniami.Iná nebezpečnosťVýsledky posúdenia PBT a vPvBPBT: NepoužiteľnývPvB: Nepoužiteľný

HB BODY PU944 - Polyuretánový lepiaci tmel biela 300 ml
11,71 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024
HB BODY PU944 - Polyuretánový lepiaci tmel biela 300 ml
11,71 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024

Hybridný PU tmel s vynikajúcou mechanickou a UV odolnosťou. Má priľnavosť ku všetkým kovovým, plastovým, dreveným, skleneným, keramickým aj betónovým povrchom. Rýchlo vytvrdzuje a je pretierateľný.neobsahuje silikón, PVC a po prvom použití v kartuši nepolymerizuje. Riedenie:- neriedi saTuženie: - netuží saPríprava podkladuPovrch musí byť čistý, suchý, zbavený prachu a mastnoty.na odmastenie odporúčame použiť Antisil 770.V prípade potreby odstráňte odlupujúce sa časti hrdze a zvyšky nesúdržných náterov.AplikáciaOdrežte špičku a tmel aplikujte pomocou aplikačnej pištole. Aplikujte primerané množstvo tmelu na opravovaný alebo tmelený povrch. Nadbytočné množstvo tmelu odstráňte.Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia látky alebo zmesiKlasifikácia v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008Prvky označovaniaOznačovanie v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008 Tento výrobok je klasifikovaný a označený podľa noriem CLP.Výstražné piktogramyVýstražné slovo: PozorNebezpečenstvo určujúce komponenty uvádzané na etikete:N-(2-aminoethyl)-3-aminopropylmethyldimethoxysilaneVýstražné upozorneniaH319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.Bezpečnostné upozorneniaP261 Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.P280 Noste ochranné rukavice / ochranné okuliare / ochranu tváre.P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.P333+P313 Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.P337+P313 Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.P501 Zneškodnenie obsahu/obalu v súlade s miestnymi/oblastnými/národnými/medzinárodnými nariadeniami.Iná nebezpečnosťVýsledky posúdenia PBT a vPvBPBT: NepoužiteľnývPvB: Nepoužiteľný

HB BODY PU944 - Polyuretánový lepiaci tmel čierna 300 ml
11,71 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024
HB BODY PU944 - Polyuretánový lepiaci tmel čierna 300 ml
11,71 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024

Hybridný PU tmel s vynikajúcou mechanickou a UV odolnosťou. Má priľnavosť ku všetkým kovovým, plastovým, dreveným, skleneným, keramickým aj betónovým povrchom. Rýchlo vytvrdzuje a je pretierateľný.neobsahuje silikón, PVC a po prvom použití v kartuši nepolymerizuje. Riedenie:- neriedi saTuženie: - netuží saPríprava podkladuPovrch musí byť čistý, suchý, zbavený prachu a mastnoty.na odmastenie odporúčame použiť Antisil 770.V prípade potreby odstráňte odlupujúce sa časti hrdze a zvyšky nesúdržných náterov.AplikáciaOdrežte špičku a tmel aplikujte pomocou aplikačnej pištole. Aplikujte primerané množstvo tmelu na opravovaný alebo tmelený povrch. Nadbytočné množstvo tmelu odstráňte.Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia látky alebo zmesiKlasifikácia v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008Prvky označovaniaOznačovanie v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008 Tento výrobok je klasifikovaný a označený podľa noriem CLP.Výstražné piktogramyVýstražné slovo: PozorNebezpečenstvo určujúce komponenty uvádzané na etikete:N-(2-aminoethyl)-3-aminopropylmethyldimethoxysilaneVýstražné upozorneniaH319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.Bezpečnostné upozorneniaP261 Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.P280 Noste ochranné rukavice / ochranné okuliare / ochranu tváre.P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.P333+P313 Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.P337+P313 Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.P501 Zneškodnenie obsahu/obalu v súlade s miestnymi/oblastnými/národnými/medzinárodnými nariadeniami.Iná nebezpečnosťVýsledky posúdenia PBT a vPvBPBT: NepoužiteľnývPvB: Nepoužiteľný