JUBOLIN REPARATUR - Tmel na opravu prasklín biela 0,15 kg
4,03 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024
JUBOLIN REPARATUR - Tmel na opravu prasklín biela 0,15 kg
4,03 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024

Vyrovnávacia hmota určená na opravu menších poškodení, prasklín, dier, rýh a pod. na stenových a stropných povrchoch.Vyznačuje sa veľkou tixotropnosťou - netečie a nevyteká z opravovaných miest, aj v prípade opravy hlbších poškodení.Opravené povrchy majú bielu farbu a je možné ich premaľovať so všetkými druhmi disperzných maliarskych farieb.Má dobrú prídržnosť na vápenné, vápenno-cementové aj cementové jemné omietky, sadrokartónové dosky a zároveň je možné hmotu použiť aj na opravu neomietnutých betónových povrchov, vláknocementových dosiek, drevotriesok a pod.Výdatnosť:- množstvo použitého tmelu závisí od veľkosti poškodenia steny alebo stropuPríprava podkladuPodklad musí byť tvrdý, suchý, čistý, bez prachu, mastnoty, fľakov alebo iných nečistôt.Steny napadnuté stenovými plesňami je potrebné šetriť vhodnými protiplesňovými prípravkami a nátermi.Nové omietky pred sanáciou chýb a poškodení nechajte schnúť resp. zrieť minimálne 7 až 10 dní na každý cm hrúbky a nové betónové povrchy minimálne mesiac.AplikáciaTmel z tuby vytlačte na nerezovú oceľovú špachtľu a vyplňte ním poškodené miesto.V prípade hlbokých poškodení postup zopakujte, pretože nanesená hmota sa pri tvrdnutí zmrašťuje.Počkajte, kým tmel zaschne, potom sanované miesto prebrúste jemným brúsnym papierom.Ak povrch pripravujete pre náročnejšie dekoratívne úpravy, použite brúsny papier č. 150, v iných prípadoch brúsny papier č. 80 a 120.Čistenie náradiaPracovné náradie po skončení prác dôkladne umyte vodou.Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia látky alebo zmesiVýrobok je klasifikovaný ako nebezpečná zmes škodlivá pre vodné životné prostredie v súlade s predpismi o klasifikácii chemikálií v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady CLP (ES) č. 1272/2008.Nebezpečenstvo pre ľudí: potencionálne môže spôsobiť alergickú reakciu.Klasifikácia v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008Aquatic Chronic 3 H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.Prvky označovaniaOznačovanie v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008Tento výrobok je klasifikovaný a označený podľa noriem CLP.Výstražné piktogramy: odpadáVýstražné slovo: odpadáNebezpečenstvo určujúce komponenty uvádzané na etikete:Pyritión zinočnatýVýstražné upozorneniaH412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.Bezpečnostné upozorneniaP103 Pred použitím si prečítajte etiketu.P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.P303+P361+P353 Pri kontakte s pokožkou (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou alebo sprchou.P332+P313 Ak sa objaví podráždenie pokožky, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.P402+P404 Uchovávajte na suchom mieste. Uchovávajte v uzavretej nádobe.P501 Zneškodnenie obsahu/obalu v súlade s miestnymi/oblastnými/národnými/medzinárodnými nariadeniami.Ďalšie údaje:Obsahuje 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón, metylizotiazolinón. Môže vyvolať alergickú reakciu.Na požiadanie možno poskytnúť kartu bezpečnostných údajov.Výrobok je v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012, článok 58.Ochrana v nádobe je zabezpečená obsahom účinných látok: zmes: metylizotiazolin, benzizotiazolin, pyritión zinku.Označenie nebezpečenstva: -Iná nebezpečnosťVýsledky posúdenia PBT a vPvBPBT: NepoužiteľnývPvB: Nepoužiteľný

JUBOLIN CLASSIC - Vnútorný disperzný tmel na steny a stropy 1 kg
4,70 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024
JUBOLIN CLASSIC - Vnútorný disperzný tmel na steny a stropy 1 kg
4,70 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024

Jubolin je vnútorná vyrovnávacia hmota pre jemné vyrovnanie vnútorných stenových a stropných povrchov s menšími priehlbinami, prasklinami, dierami a ryhami.Povrchy opravované vyrovnávacou hmotou majú bielu farbu a je možné ich premaľovať všetkými druhmi disperzných maliarskych farieb.Hmota má dobrú prídržnosť na vápenné, vápenno-cementové aj cementové jemné omietky, sadrokartónové dosky, na zahladenie neomietnutých betónových povrchov, vláknocementových dosiek, drevotriesok a pod.Môže byť aplikovaná aj na už premaľované povrchy, je však dôležité, aby nedochádzalo k odlupovaniu pôvodného náteru.Výdatnosť:- 1,5-2 kg/m2 (výdatnosť pre dve vrstvy)Riedenie:-pripravená na použitiePríprava podkladuPodklad musí byť tvrdý, suchý, čistý, bez prachu, mastnoty a iných nečistôt.Pred nanesením vyrovnávacej hmoty dezinfikujte povrchy v prípade, ak sú napadnuté stenovými plesňami.Nové omietky pred nanášaním vyrovnávacej hmoty nechajte schnúť resp. zrieť minimálne 7-10 dní na každý cm hrúbky.Na nové betónové povrchy neaplikujte vyrovnávaciu hmotu skôr ako mesiac po betonáži.Pred aplikovaní vyrovnávacej hmoty aplikujte základný náter Akril Emulziu zriedenú s vodou v pomere 1:1.AplikáciaJedná sa o priemyselná pripravenú vyrovnávaciu hmotu a preto nie je potrebné žiadne dodatočné riedenie alebo dodatočná príprava.Hmotu aplikujte v dvoch vrstvách, pričom hrúbka jednotlivej vrstvy nesmie presiahnuť 1 až 2 mm, celková hrúbka dvoch vrstiev nesmie presiahnuť 3 mm.Hmotu aplikujte ručne - nerezovým oceľovým hladidlom a na celú upravovanú plochu.Povrch sa snažte čo najviac vyrovnať - v prípade potreby odstráňte prebytočný materiál hladidlom.Prvú vrstvu pred nanesením druhej, rovnako aj druhú, resp. záverečnú prebrúste jemným brúsnym papierom.Brúsenie môže byť ručné aj strojové.Ak povrchy bude následne dekoračne náročnejšie upravovaný, odporúčame použiť brúsny papier č. 150, v iných prípadoch použite brúsne papiere č. 80 a 120.Čistenie náradiaPracovné náradie po skončení prác dôkladne očistite vodou.Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia látky alebo zmesiVýrobok je klasifikovaný ako nebezpečná zmes, ktorá je škodlivá pre vodné organizmy v súlade s predpismi o klasifikácií chemických látok, v súvislosti s Nariadením CLP 2008/1272/ES.Klasifikácia v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008Tento materiál nie je klasifikovaný podľa noriem CLP ako nebezpečný pre zdravie či životné prostredie.Tento výrobok nie je klasifikovaný podľa noriem CLP.Prvky označovaniaOznačovanie v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008 odpadáVýstražné piktogramy: odpadáVýstražné slovo: odpadáVýstražné upozornenia: odpadáĎalšie údaje:EUH208 Obsahuje Zmes 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu a -2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu s chloridom horečnatým a dusičnanom horečnatým, 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón.Môže vyvolať alergickú reakciu.Iná nebezpečnosťVýsledky posúdenia PBT a vPvB NepoužiteľnýPBT: NepoužiteľnývPvB: Nepoužiteľný

JUBOLIN CLASSIC - Vnútorný disperzný tmel na steny a stropy 8 kg
15,79 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024
JUBOLIN CLASSIC - Vnútorný disperzný tmel na steny a stropy 8 kg
15,79 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024

Jubolin je vnútorná vyrovnávacia hmota pre jemné vyrovnanie vnútorných stenových a stropných povrchov s menšími priehlbinami, prasklinami, dierami a ryhami.Povrchy opravované vyrovnávacou hmotou majú bielu farbu a je možné ich premaľovať všetkými druhmi disperzných maliarskych farieb.Hmota má dobrú prídržnosť na vápenné, vápenno-cementové aj cementové jemné omietky, sadrokartónové dosky, na zahladenie neomietnutých betónových povrchov, vláknocementových dosiek, drevotriesok a pod.Môže byť aplikovaná aj na už premaľované povrchy, je však dôležité, aby nedochádzalo k odlupovaniu pôvodného náteru.Výdatnosť:- 1,5-2 kg/m2 (výdatnosť pre dve vrstvy)Riedenie:-pripravená na použitiePríprava podkladuPodklad musí byť tvrdý, suchý, čistý, bez prachu, mastnoty a iných nečistôt.Pred nanesením vyrovnávacej hmoty dezinfikujte povrchy v prípade, ak sú napadnuté stenovými plesňami.Nové omietky pred nanášaním vyrovnávacej hmoty nechajte schnúť resp. zrieť minimálne 7-10 dní na každý cm hrúbky.Na nové betónové povrchy neaplikujte vyrovnávaciu hmotu skôr ako mesiac po betonáži.Pred aplikovaní vyrovnávacej hmoty aplikujte základný náter Akril Emulziu zriedenú s vodou v pomere 1:1.AplikáciaJedná sa o priemyselná pripravenú vyrovnávaciu hmotu a preto nie je potrebné žiadne dodatočné riedenie alebo dodatočná príprava.Hmotu aplikujte v dvoch vrstvách, pričom hrúbka jednotlivej vrstvy nesmie presiahnuť 1 až 2 mm, celková hrúbka dvoch vrstiev nesmie presiahnuť 3 mm.Hmotu aplikujte ručne - nerezovým oceľovým hladidlom a na celú upravovanú plochu.Povrch sa snažte čo najviac vyrovnať - v prípade potreby odstráňte prebytočný materiál hladidlom.Prvú vrstvu pred nanesením druhej, rovnako aj druhú, resp. záverečnú prebrúste jemným brúsnym papierom.Brúsenie môže byť ručné aj strojové.Ak povrchy bude následne dekoračne náročnejšie upravovaný, odporúčame použiť brúsny papier č. 150, v iných prípadoch použite brúsne papiere č. 80 a 120.Čistenie náradiaPracovné náradie po skončení prác dôkladne očistite vodou.Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia látky alebo zmesiVýrobok je klasifikovaný ako nebezpečná zmes, ktorá je škodlivá pre vodné organizmy v súlade s predpismi o klasifikácií chemických látok, v súvislosti s Nariadením CLP 2008/1272/ES.Klasifikácia v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008Tento materiál nie je klasifikovaný podľa noriem CLP ako nebezpečný pre zdravie či životné prostredie.Tento výrobok nie je klasifikovaný podľa noriem CLP.Prvky označovaniaOznačovanie v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008 odpadáVýstražné piktogramy: odpadáVýstražné slovo: odpadáVýstražné upozornenia: odpadáĎalšie údaje:EUH208 Obsahuje Zmes 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu a -2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu s chloridom horečnatým a dusičnanom horečnatým, 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón.Môže vyvolať alergickú reakciu.Iná nebezpečnosťVýsledky posúdenia PBT a vPvB NepoužiteľnýPBT: NepoužiteľnývPvB: Nepoužiteľný