DEN BRAVEN - Samonivelačná hmota na podlahy GARÁŽ S660 šedá 25 kg
26,29 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024

Samonivelačná poterová zmes s PP vláknami pre použitie do interiéru.Vďaka výbornému rozlivu dokáže vyplniť škáry okolo 2-3 mm a tiež ďalšie nerovnosti.Vhodná je pre použitie na betónové povrchy v garážach, pivniciach, skladoch, kde dochádza k strednému zaťaženiu podlahy.Má vysokú pevnosť v ťahu i tlaku a vhodná je aj na vykurované podlahy.Na hmotu je možné nanášať epoxidový náterový systém. Samonivelačná hmota neslúži ako konečná povrchová úprava a preto po jej dôkladnom uschnutí a vyzretí je potrebné aplikovať vrchný náter.Je možné ju použiť aj na nenasiakavé podklady ako súdržná a pevná dlažba na ktorú bol pred aplikáciou hmoty nanesený adhézny mostík. Spotreba: - 1,6 kg/m2Príprava podkladuPodklad musí byť čistý, suchý, pevný, nosný, zbavený prachu, iných náterov, výkvetov, nesmie byť vodoodpudivý a zmrznutý.Väčšie priehlbiny najskôr vyrovnajte napr. opravnou stierkou na betón.Poklad je nutné natrieť penetračným náterom Primer ALFA alebo penetračný náter S-T70.Pri podklade ako je stará dlažba je nutné naniesť adhézny mostík.AplikáciaSuchú zmes rozmiešajte s čistou vodou v stanovenom pomere (viď. obal).Namiešanú zmes je nutné spracovať najneskôr do 30 minút.Dôkladnú homogenizáciu vykonajte vretenovým miešadlom na vŕtačke pri nízkych otáčkach (max. do 500 ot./min). Po 2-3 min. miešania sa malta nechá 1 min. odstáť a môže sa ihneď spracovávať.Hmotu rozlievame v pruhoch vo vzdialenosti 20 – 30 cm.Je potrebné dbať na to, aby nový materiál bol čo najskôr aplikovaný už k položenému - rozliatemu pre zaistenie napojenia (do max. 30 minút v závislosti na teplote a vlhkosti podkladu).Pri aplikácii vykonáme kontrolu rozliatia.Čerstvo nanesený materiál sa roztiahne pomocou špachtle alebo hliníkovej laty, hladidla, tyče.Pre zvýšenie kvality povrchu použijeme ježkový valček, čím sa odstráni prebytočný vzduch a nanesená vrstva sa zarovná.Tuhnúca hmota sa už nesmie riediť.Čistenie náradiaAplikačné náradie po skončení prác ihneď očistite vodou.Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia zmesi podľa Nariadenia EP a Rady č. 1272/2008 CLP: GHS05,07 NebezpečenstvoSkin Irrit.2, H315Skin Senz.1, H317Eye Dam.1. H318Prvky označovaniaVýstražné piktogramySignálne slovo: NebezpečenstvoVýstražné upozorneniaH315 Dráždi kožu.H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.H318 Spôsobuje vážne poškodenie očíBezpečnostné upozorneniaP102 Uchovávajte mimo dosahu detí.P261 Zabráňte vdychovaniu prachuP280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliareP302 +P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.P304 +P340 PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a nechajte ho oddychovať v polohe, ktorá mu umožní pohodlné dýchanie.P333 +P313 Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku pomoc/ starostlivosť.P305 +P351 +P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaníP402 Uchovávajte na suchom mieste.P501 Zneškodnite obsah/nádobu v mieste zberu nebezpečného odpaduIná nebezpečnosťObsahuje: portlandský cement popolček z portlandského cementu