Biozor Pento + Protiplesňový postrek (bez rozprašovača) 1 l bezfarebný
9,27 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024

Biozor Pento+ je určený na sanáciu omietok, murív a stierok v interiéroch voči plesniam, hubám, kvasinkám s hĺbkovou likvidačnou resp. preventívnou účinnosťou. V kombinácii s Biozorom Normál+ tvorí ucelený náterový systém , ktorý tvorí algicídnu, baktericídnu a fungicídnu ochranu stien v interiéri. Ničí hlboko uložené podhubie.V našom blogu si môžete prečítať 5 zásad, ktorými sa zbavíte plesne. Biozor Pento+ je vhodný pre použitie v rodinných domoch, bytoch, skladoch, pivniciach i v potravinárskom priemysle (pivovary, vinárske závody, mliekarne, mraziarne, pekárne, mäsokombináty, kuchyne závodného a verejného stravovania a pod. ) pre nepriamy styk s potravinami.Výdatnosť: 10 – 12 m2 /l na jednu vrstvu v závislosti od savosti podkladu .Biocídny výrobok! Používajte biocídy bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.2.1 Klasifikácia látky alebo zmesiKlasifikácia zmesi podľa Nariadenia (ES) č. 1272/2008 (CLP/GHS):Zmes je klasifikovaná ako nebezpečná podľa Nariadenia CLP.Aquatic Chronic 3 Nebezpečnosť pre vodné prostredie, chronická-kategória 3.2.2 Prvky označovaniaVýstražný piktogram:Žiadny.Výstražné slovo:Žiadne.Výstražné upozornenia:H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.Bezpečnostné upozornenia:P102 - Uchovávajte mimo dosahu deti.P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.P260- Nevdychujte aerosóly.P273 - Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.P501 - Zneškodnite obsah/nádobu odovzdaním na mieste zberu nebezpečného odpadu.Doplňujúce informácie na etikete:Registračné číslo biocídneho výrobku: bio/44/D/12/2/CCHLPForma biocídneho prostriedku: vodný roztok. Čas potrebný na biocídny účinok najmenej 4 h po nátere finálnejvrstvy. Obsahuje C12-16-alkyl (benzyl) dimetylamónium-chlorid (účinná látka) (EC číslo 270-325-2) 9,5 g/kg.Biocídny výrobok, používajte bezpečne!VOC-kategória a podkategória výrobku: A/hHraničná hodnota pre najvyšší obsah prchavých organických zlúčenín: 30 g/l.Najvyšší obsah prchavých organických zlúčenín v stave, v ktorom je regulovaný výrobok pripravený na použitie:20 g/l.2.3 Iná nebezpečnosťZmes neobsahuje látky perzistentné, bioakumulatívne a toxické alebo vysoko perzistentné a vysokobioakumulatívne podľa kritérii v prílohe XIII. Nariadenia ES č. 1907/2006 (REACH) v platnom znení, nespĺňa kritéria pre PBT / vPvB.

Biozor Pento + Protiplesňový postrek (bez rozprašovača) bezfarebný 5 l
40,45 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024

Biozor Pento+ je určený na sanáciu omietok, murív a stierok v interiéroch voči plesniam, hubám, kvasinkám s hĺbkovou likvidačnou resp. preventívnou účinnosťou. V kombinácii s Biozorom Normál+ tvorí ucelený náterový systém , ktorý tvorí algicídnu, baktericídnu a fungicídnu ochranu stien v interiéri. Ničí hlboko uložené podhubie.V našom blogu si môžete prečítať 5 zásad, ktorými sa zbavíte plesne. Biozor Pento+ je vhodný pre použitie v rodinných domoch, bytoch, skladoch, pivniciach i v potravinárskom priemysle (pivovary, vinárske závody, mliekarne, mraziarne, pekárne, mäsokombináty, kuchyne závodného a verejného stravovania a pod. ) pre nepriamy styk s potravinami.Výdatnosť: 10 – 12 m2 /l na jednu vrstvu v závislosti od savosti podkladu .Biocídny výrobok! Používajte biocídy bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.2.1 Klasifikácia látky alebo zmesiKlasifikácia zmesi podľa Nariadenia (ES) č. 1272/2008 (CLP/GHS):Zmes je klasifikovaná ako nebezpečná podľa Nariadenia CLP.Aquatic Chronic 3 Nebezpečnosť pre vodné prostredie, chronická-kategória 3.2.2 Prvky označovaniaVýstražný piktogram:Žiadny.Výstražné slovo:Žiadne.Výstražné upozornenia:H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.Bezpečnostné upozornenia:P102 - Uchovávajte mimo dosahu deti.P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.P260- Nevdychujte aerosóly.P273 - Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.P501 - Zneškodnite obsah/nádobu odovzdaním na mieste zberu nebezpečného odpadu.Doplňujúce informácie na etikete:Registračné číslo biocídneho výrobku: bio/44/D/12/2/CCHLPForma biocídneho prostriedku: vodný roztok. Čas potrebný na biocídny účinok najmenej 4 h po nátere finálnejvrstvy. Obsahuje C12-16-alkyl (benzyl) dimetylamónium-chlorid (účinná látka) (EC číslo 270-325-2) 9,5 g/kg.Biocídny výrobok, používajte bezpečne!VOC-kategória a podkategória výrobku: A/hHraničná hodnota pre najvyšší obsah prchavých organických zlúčenín: 30 g/l.Najvyšší obsah prchavých organických zlúčenín v stave, v ktorom je regulovaný výrobok pripravený na použitie:20 g/l.2.3 Iná nebezpečnosťZmes neobsahuje látky perzistentné, bioakumulatívne a toxické alebo vysoko perzistentné a vysokobioakumulatívne podľa kritérii v prílohe XIII. Nariadenia ES č. 1907/2006 (REACH) v platnom znení, nespĺňa kritéria pre PBT / vPvB.

FUNGISPRAY - Bezchlórový prípravok proti plesni 0,5 l
6,56 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024
FUNGISPRAY - Bezchlórový prípravok proti plesni 0,5 l
6,56 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024

Kvapalný prípravok určený na likvidáciu plesní v  domácnostiach, zdravotníctve, potravinárstve, veterinárnych zariadeniach a  poľnohospodárstve hlavne na poréznych stavebných materiáloch (steny, omietky, betón, drevo a pod.) a na textíliách.Biocídny výrobok!Používajte biocídy bezpečným spôsobom.Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.PoužitiePleseň pred aplikáciou neodstraňujte.Napadnuté miesta postriekajte zo vzdialenosti cca 10 cm a po 24 hodinách pôsobenia pleseň za mokra mechanicky odstráňte (kefou alebo handrou namočenou v tomto prípravku).Pri silnom napadnutí plesňou je nutné postup opakovať.Klasifikácia látky alebo zmesiKlasifikácia podľa Nariadenia ES č. 1272/2008 (CLP)Produkt je klasifikovaný ako nebezpečný podľa Nariadenia CLP.Skin Sens. 1A H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.Aquatic Acute 1 H400 Veľmi toxický pre vodné organizmy.Aquatic Chronic 1 H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.Prvky označovaniaOznačovanie podľa Nariadenia ES č. 1272/2008 (CLP)Tento produkt je klasifikovaný a označený podľa Nariadenia CLP.Výstražné piktogramyVýstražné slovo: PozorNebezpečenstvo určujúce komponenty uvádzané na etikete:2-oktyl-2H-izotiazol-3-ónterbutrynVýstražné upozorneniaH317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.Bezpečnostné upozorneniaP101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.P261 Zabráňte vdychovaniu aerosólov.P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.P280 Noste ochranné rukavice.P301+P330+P331 PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie.P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody.P304+P340 PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať.P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.P333+P313 Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku pomoc/ starostlivosť.P501 Zneškodnite obsah/nádobu ako nebezpečný odpad.Ďalšie údajeOznačovanie etikety biocídneho výrobku:a) názov každej účinnej látky a jej koncentrácia v metrických jednotkách;b) nanomateriály obsiahnuté vo výrobku v prípade, že sa v ňom nachádzajú, a informácie o akýchkoľvekšpecifických súvisiacich rizikách, a po každom odkaze na nanomateriály slovo „nano“ v zátvorke;c) číslo autorizácie, ktoré biocídnemu výrobku pridelil príslušný orgán alebo Komisia;d) meno/názov a adresa držiteľa autorizácie/prechodnej registrácie;e) typ úpravy biocídneho výrobku;f) účel použitia, na ktorý je biocídny výrobok autorizovaný;g) návod na použitie, frekvencia aplikácie a dávkovanie vyjadrené v metrických jednotkách takým spôsobom, ktorý je pre používateľov užitočný a zrozumiteľný, pre každé použitie uvedené v podmienkach autorizácie;h) podrobnosti o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých vedľajších účinkoch a pokyny na poskytnutie prvej pomoci;i) nápis „Pred použitím si prečítajte priložený návod na použitie“, ak je k výrobku priložený sprievodný leták, a v príslušných prípadoch upozornenia určené zraniteľným skupinám;j) pokyny na bezpečné zneškodnenie biocídneho výrobku a jeho obalu a prípadne aj zákaz opakovaného použitia obalu;k) číslo alebo označenie výrobnej šarže prípravku a dátum spotreby za bežných podmienok skladovania;l) prípadne čas potrebný na dosiahnutie biocídneho účinku, časový interval, ktorý sa má dodržať medzi dvoma aplikáciami biocídneho výrobku alebo medzi aplikáciou a ďalším použitím ošetreného výrobku alebo ďalším vstupom ľudí alebo zvierat do priestoru, kde sa biocídny výrobok použil, vrátane podrobností týkajúcich sa prostriedkov a opatrení na dekontamináciu a trvanie potrebného vetrania ošetrených plôch; podrobnostítýkajúcich sa primeraného čistenia zariadení; podrobností týkajúcich sa bezpečnostných opatrení počas používania a prepravy;m) v prípade potreby kategórie používateľov, na ktoré sa obmedzuje použitie biocídneho výrobku;n) v prípade potreby informácie o akomkoľvek osobitnom nebezpečenstve pre životné prostredie, najmäpokiaľ ide o ochranu necieľových organizmov a zabránenie kontaminácii vôd;o) v prípade biocídnych výrobkov obsahujúcich mikroorganizmy požiadavky na označovanie v súlade so smernicou 2000/54/ES.Iná nebezpečnosťVýsledky posúdenia PBT a vPvBPBT / vPvB:Produkt podľa dostupných informácií nespĺňa kritéria ako PBT (perzistentný, bioakumulatívny a toxický), príp. cako vPvB (veľmi perzistentný, veľmi bioakumulatívny) v súlade s prílohou XIII REACH (samotná látka / príp. látky v zmesi).Určovanie vlastností narúšajúcich endokrinný systémProdukt podľa dostupných informácií nespĺňa kritéria ako endoktrinný disruptor / rozvracač (samotná látka / príp. látky v zmesi).

HELIOS SPEKTRA Ochrana pred plesňou 1 l
22,40 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024
HELIOS SPEKTRA Ochrana pred plesňou 1 l
22,40 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024

Fungicídny prípravok na báze vody použiteľný do vnútorných a vonkajších fasád. Zabraňuje vzniku mikroorganizmov a preventívne chráni natreté stenové povrchy proti plesni a hubám. Výrobok nie je možné použiť do farieb na báze rozpúšťadiel. Biocídny výrobok!Používajte biocídy bezpečným spôsobom.Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.Spotreba: - cca 1L na 15L farbyPríprava povrchuZ podkladu je potrebné odstrániť prach, uvoľnené čiastočky a ďalšie nečistoty. Staré nátery, ktoré sa odlupujú a sú poškodené je potrebné odstrániť. Väčšie praskliny a poškodené časti podkladu je poptrebné vyplniť vhodným materiálom. Pri oprave podkladu odporúčame imrpegnovanie vhodnou impregnáciou. Pred náterom musí byť podklad suchý, pevný a čistý. Vnútorné alebo aj fasádne povrchy zasiahnuté plesňou a riasami ošetríme prípravkom Spektra Sanitol pred náterom. Po vysušení stien je potrebné pleseň mechanicky odstrániť. Do zvolenej farby sa pridá Spektra Ochrana pred plesňou, ktorá dlhší čas chráni proti vzniku mikroorganizmov. Navrstvené soli je potrebné odstrániť kefou a podklad impregnovať Spektra hĺbkovou impregnáciou. Zdravé, nepopraskané podklady natreté hladkými, lesklými alebo pololesklými emailami , či disperznými farbami očistíme a obrúsime brúsnym papierom č. 150. Aplikácia náteru Aplikácia náteru je uvedená v technickej dokumentácií zvolenej farby do ktorej sa pridáva Spektra Ochrana pred plesňou. 

PLESNISTOP - Prostriedok na ničenie plesní 0,5 L
6,55 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024
PLESNISTOP - Prostriedok na ničenie plesní 0,5 L
6,55 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024

Prípravok, ktorý účinne pôsobí na ničenie húb, rias, plesní a lišajníkov na stenách, fasádach, omietkach, kamenných a betónových plochách.Biocídny výrobok!Používajte biocídy bezpečným spôsobom.Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.Výdatnosť:- 10-12 m2/LRiedenie:- neriedi saAplikáciaNapadnuté miesta natrite alebo nastriekajte prípravkom.Pre zabezpečenie dlhodobej ochrany nechajte prípravkom pôsobiť 24 hodín.Po tejto dobe pôsobenia pleseň mechanicky odstráňte.Takto ošetrený podklad môžte následne natrieť bežnými maliarskymi prípravkami.Ak maliarske prípravky neobsahujú zložku zabraňujúcu ďalšiemu rastu plesní, odporúčame vyschnutý náter 1x pretrieť Plesnistopom alebo sa môže Plesnistop miešať do maliarskej zmesi v pomere 0,5L prípravku na 10L maliarskej zmesi.Pleseň nikdy neodstraňujte pred ošetrením, aby sa do okolia nerozšírili výtrusy, ktoré sa môžu stať zdrojom novej nákazy.Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia látky alebo zmesiKlasifikácia zmesi podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008Zmes je klasifikovaná ako nebezpečná.Skin Irrit. 2, H315Eye Irrit. 2, H319Aquatic Chronic 3, H412Najvýznamnejšie nepriaznivé účinky na ľudské zdravie a na životné prostredieSpôsobuje vážne podráždenie očí. Dráždi kožu. Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.Prvky označovaniaVýstražný piktogram:Výstražné slovo: PozorVýstražné upozorneniaH315 Dráždi kožu.H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.Bezpečnostné upozorneniaP264 Po manipulácii starostlivo umyte ruky a zasiahnuté časti tela.P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.P280 Noste ochranné okuliare.P321 Odborné ošetrenie (pozri doplnkové inštrukcie pre prvú pomoc na etikete).P337+P313 Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.P501 Zneškodnite obsah/nádobu odovzdaním osobe oprávnenej pre nakladanie s odpadmi alebo vrátením dodávateľovi.Iná nebezpečnosťZmes neobsahuje látky s vlastnosťami vyvolávajúcimi narušenie endokrinnej činnosti v súlade s kritériami stanovenými v nariadení Komisie v prenesenej právomoci (EU) 2017/2100 alebo v nariadení Komisie (EU) 2018/605. Zmes neobsahuje látky, ktoré spĺňajú kritériá pre látky PBT alebo vPvB v súlade s prílohou XIII, nariadenie (ES) č. 1907/2006 (REACH) v platnom znení.

AUSTIS ETERNAL - Odstraňovač plesne 0,5 kg
5,69 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024
AUSTIS ETERNAL - Odstraňovač plesne 0,5 kg
5,69 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024

Špeciálny likvidačný prostriedok s vysokou účinnosťou proti hubám, plesniam a riasam napádajúcim murivo, strešnú krytinu a iné povrchy.Čas potrebný pre fungicídny účinok je 1 hodina a účinok proti riasam nadobúda po 3 dňoch.Biocídny výrobok!Používajte biocídy bezpečným spôsobom.Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.Výdatnosť:- 0,1 - 0,2 kg/m2Príprava podkladu Pred aplikáciou prípravku je potrebné ošetrované plochy mechanicky zbaviť väčších nánosov napadnutia a nechať vyschnúť. Aplikácia Prípravok sa nanáša najlepšie štetcom alebo valčekom na suchý a napadnutý povrch, ktorý bol vopred zbavený väčších nánosov. Napadnutý podklad je potrebné nasýtiť, aby účinné látky prenikli čo najhlbšie. Ošetrený podklad po zaschnutí prípravku odporúčame čo najskôr ošetriť protiplesňovým náterom.