HELIOS SPEKTRA Akrylová impregnácia bezfarebná 10 l
57,40 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024
HELIOS SPEKTRA Akrylová impregnácia bezfarebná 10 l
57,40 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024

Transparentný impregnačný náter určený pre impregnáciu vápenných a vápenno-cementových povrchov, omietok a náterov. Je riediteľná vodou, šetrná k životnému prostrediu a preniká hlboko do podkladu. Spotreba: - cca 10-12 m2/L riedenej impregnácieRiedenie: - 1:3 s vodou Príprava podkladu Z podkladu je potrebné odstrániť prach, mastnoty, iné nečistoty a staré, nesúdržné nátery. V prípade mokrého odstraňovania nečistoty musí podklad pred náterom vyschnúť. Praskliny a poškodené časti je potrebné vyplniť vhodným tmelom. Náter farbou je možné aplikovať cca po 12 hodinách sušenia penetrácie. Vonkajšie povrchy Nové omietky: V závislosti od ročného obdobia a teploty sa musia pred ďalšou úpravou sušiť od 2-4 týždňov. Pre vyrovnanie savosti podkladu pred prvým náterom odporúčame použiť impregnáciu. Staré omietkyŠpinavé, krehké a skriedované omietky odporúčame očistiť kefou alebo umývaním pod tlakom. Staré nátery na báze disperzných farieb Špinavé a skriedované nátery očistíme umývaním alebo iným spôsobom. Nátery, ktoré odpadávajú odstránime od pevného podkladu. V prípade mokrého čistenia alebo odstraňovania starých náterov sa povrch musí pred ďalšou úpravou dostatočne vyschnúť. Betón Nečistoty je potrebné odstrániť umytím pod tlakom, poškodené miesta opraviť vhodnou vyrovnávacou hmotou a naimpregnovať Spektra hĺbkovou impregnáciou. Vnútorné povrchy Nové omietkyV závislosti od ročného obdobia a teploty sa musia pred ďalšou úpravou sušiť od 2-4 týždňov. Pre vyrovnanie savosti podkladu pred prvým náterom odporúčame použiť impregnáciu. Staré nátery na báze disperzných farieb Z povrchu je potrebné odstrániť nečistoty. Impregnáciu je potrebné zvoliť na základe počtu starých náterov a druhu náterov. Staré, nesúdržné nátery je potrebné odstrániť. Povrch pred náterom farbou vždy impregnujeme. Hladké, nepoškodené nátery jemne prebrúsime a impregnácia nie je potrebná. Sadrokartónové platne impregnujeme až po vyrovnaní povrchu. Nátery na báze kriedy musia byť umytím úplne odstránené. 

HELIOS COLOR Emulzia - akrylová impregnácia 1 l bezfarebná
6,41 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024
HELIOS COLOR Emulzia - akrylová impregnácia 1 l bezfarebná
6,41 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024

Základný náter na impregnáciu vápenatých a vápenno-cementových povrchov, starých skriedovatených omietok a náterov, sadrokartonových platní a iných poréznych podkladov. Preniká hlboko do podkladu, zjednotí a zníži absorpciu podkladu a zlepší priľnavosť nových náterov. Výdatnosť: cca 8-12 m2/L rozriedenej emulzieRiedenie: - vodou v pomere 1:5Príprava podkladu Z podkladu odstrániť zle spojené staré nátery, prach a ostatné nečistoty. V prípade mokrého čistenia musí podklad pred impregnovaním dôkladne vyschnúť. Väčšie praskliny a poškodené časti podkladu je potrebné vyplniť vhodnou vyrovnávacou hmotou. Vonkajšie povrchy Nové omietky: V závislosti od ročného obdobia a teplôt sa musia pred ďalším opracovaním sušiť 2-4 týždne. Pred prvým natieraním vždy použite emulziu, aby ste dosiahli vyrovnanie absorpcie podkladu. Staré omietky: Znečistené, krehké a skriedovatené omietky musíte vzhľadom na ich stav dôkladne očistiť kefou alebo umyť pod tlakom. Staré nátery na báze disperzných farieb: Znečistené a skriedovatené nátery očistíme umývaním alebo iným spôsobom. Odpadávajúce nátery odstránime až po pevný podklad. V prípade mokrého čistenia a/alebo odstraňovania starých náterov musia povrchy pred ďalším opracovaním dôkladne vyschnúť. Vnútorné povrchy Nové omietky:V závislosti od ročného obdobia a teplôt musia pred ďalším opracovaním sušiť 2-4 týždne. Pred prvým natieraním vždy použijeme emulziu, aby sme dosiahli vyrovnanie absorpcie podkladu. Staré nátery na báze disperzných farieb: Z povrchu je potrebné odstrániť nečistoty.Emulziu použijeme vzhľadom na počet starých vrstiev a druh náteru, ktorý bude použitý na renováciu. Staré opadávajúce nátery je potrebné odstrániť na pevný podklad, väčšie poškodenia a praskliny je potrebné vyhladiť vhodnými minerálnymi vyrovnávacími hmotami. Povrch treba naimpregnovať Color Emulziou. Hladké, lesklé nepoškodené nátery pred natieraním mierne prebrúsime, emulzia nie je potrebná. Sadrokartónové platne impregnujeme pred vnútornými vyrovnávacími hmotami.Reliéfne tapety pred maľovaním netreba impregnovať. Nátery na báze gleju musíme úplne odstrániť umývaním. Staré tapety a zvyšky lepidla treba pred maľovaním úplne odstrániť. Ak sa na stenách vyskytuje pleseň je potrebné ju mechanicky odstrániť. V prípade vyhladenia stenových a stropných povrchov odporúčame, aby ste stenové povrchy impregnovali pred vyhladením. Náter je suchý a vhodný pre nanesenie ďalšej vrstvy po 12 hodinách. Náter je možné aplikovať štetcom a valčekom. 

INTERIOR STOP PRIMER - Izolačný základný náter biela 0,75 L
33,56 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024
INTERIOR STOP PRIMER - Izolačný základný náter biela 0,75 L
33,56 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024

Izolačný základný akrylový náter, ktorý slúži pre vytvorenie bariéry proti prenikaniu škvŕn od zatečenej vody, dechtu, nikotínu a hrdze do vrchného náteru.Má veľmi dobré krycie vlastnosti s matným výsledným efektom.Vhodný je pre použitie na steny, stropy a na drevo, kde ho chráni pred rizikom vzniku hrčiek a prenikaniu lignínu.Výdatnosť: - 8 m2/LRiedenie:- neriedi saPríprava podkladuPodklad musí byť čistý, suchý a pevný.Uvoľnený materiál a farbu odstráňte čistením a brúsením.Odstráňte nečistoty, špinu a mastnotu prípravkom Fluren 37.Trhliny alebo iné nerovnosti vyplňte a vyrovnajte vhodným tmelom.AplikáciaIzolačný základ je možné aplikovať štetcom alebo valčekom.Pre lepšie výsledky odporúčame aplikáciu v dvoch vrstvách.Čistenie náradiaNáradie po skončení prác očistite pomocou prípravku Metal Pro.Klasifikácia látky alebo zmesiDefinícia výrobku: ZmesKlasifikácia podľa smernice (ES) č. 1272/2008Tento výrobok je klasifikovaný ako nebezpečný podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008.Prvky označovaniaVýstražné slovo: Bez signálneho slova.Výstražné upozornenia: H412 - škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.Bezpečnostné upozorneniaPrevencia: P273 - zabráňte uvoľňovaniu do životného prostredia.Odozva: Nie je použiteľné.Uchovávanie: Nie je použiteľné.Zneškodňovanie: P501 - zneškodnite obsah a nádobu v súlade s miestnymi, oblastnými, národnými a medzinárodnými predpismi.Doplňujúce prvky označovania:Obsahuj: reakčná zmes 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu (3:1).Môže vyvolať alergickú reakciu.Pozor! Pri rozprašovaní sa môžu vytvárať nebezpečné respirabilné kvapôčky.Nevdychujte aerosóly ani hmlu.Obsahuje biocídne látky, ktoré obsahujú CMIT/MIT (3:).Iné riziká, nepodliehajúce klasifikácií: Nie sú známe.