DEN BRAVEN - pieskový zásyp pre systémy REPROFIX 5 kg 0,3-0,8mm
3,43 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024
DEN BRAVEN - pieskový zásyp pre systémy REPROFIX 5 kg 0,3-0,8mm
3,43 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024

Príslušenstvo k systému Reprofix/Reprofix Fast. Zásyp slúži na vypĺňanie dutín pri zalievaní epoxidom a na zvýšenie prídržnosti následne naneseného materiálu. Používa sa na zlepšenie prídržnosti epoxidových penetrácií a ako protišmyková úprava systému kamenného koberca alebo epoxidových podlahových náterov.

DEBBEX BETON FIX - Oprava betónu šedá 0,48 kg
8,54 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024
DEBBEX BETON FIX - Oprava betónu šedá 0,48 kg
8,54 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024

Dvojzložkový systém pre veľmi rýchle opravy betónu - oprava prasklín, škár, hrán a rohov poškodeného betónu, kameňa alebo muriva.Použitie je možné v interiéri a exteriéri aj na vlhký podklad.odoláva extrémnemu zaťaženiu, je bez zápachu a pretierateľný je už po 1 hodine od aplikácie.Okrem opráv je ideálny aj ako lepidlo na lepene materiálov na kameň alebo murované prvky.Doba gélovatenia je 10 minút.Použitie:- oprava prasklín, škár, hrán a rohov v betóne- renovácia výtlkov- oprava netónových podkladov a schodísk- lepenie materiálov na kameň alebo murované prvkyPríprava podkladuPodklad musí byť čistý, pevný, bez voľných častíc prachu, mastnôt a oleja.AplikáciaOprava trhlín a škár:Po nasadení zmiešavacej trysky vytlačte hmotu mimo aplikované miesto, kým nie je dosiahnutý rovnomerný odtieň farby.Následne aplikujte hlboko do oblasti opravy.Prebytočný materiál vyhlaďte stierkou.Trhlinový steh:nasaďte zmiešavaciu trysku a hmotu vytlačte mimo aplikované miesto, kým nedosiahnete rovnomerný odtieň farby.Následne aplikujte hlboko do oblasti opravy a prebytočný materiál následne vyhlaďte stierkou.Oprava hrán a rohov:Nasaďte zmiešavaciu trysku a hmotu vytlačte mimo aplikované miesto, kým nedosiahnete rovnomerný odtieň farby.Hrany a rohy opravte pomocou škrabky a stierky.Oprava trhlín a výtlkov:Nasaďte zmiešavaciu trysku a hmotu vytlačte mimo aplikované miesto, kým nedosiahnete rovnomerný odtieň.Hrany a rohy opravte pomocou škrabky a stierky (pri lepení materiálu použite väčšiu finálnu vrstvu a vkladajte do živého).Identifikácia nebezpečnosti (zložka AKlasifikácia zmesiKlasifikácia podľa nariadení (ES) č. 1272/2008 (CLP):Skin Irrit. 2; H315Eye Irrit. 2; H319Prvky označovaniaOznačenie podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 (CLP):Výstražný piktogram:Výstražné slovo: PozorVýstražné upozorneniaH315 Dráždi kožu.H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.Bezpečnostné upozorneniaP101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.P264 Po manipulácii starostlivo umyte ruky, predlaktia a tvár.P280 Používajte ochranné rukavice/ochranné okuliare.P302+352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody.P305+351+338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.P332+313 Ak sa objaví podráždenie pokožky, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.P501 Odstráňte obsah/obal odovzdaním na zberný dvor do časti nebezpečného odpadu.Doplňujúce informácie:EUH208 Obsahuje reakčnú zmes 2,2'-[(4-metylfenyl)imino]bisetanolu a etanolu 2-[[2-(2- hydroxyetoxy)etyl](4-metylfenyl)amino]-. Môže vyvolať alergickú reakciu.Iná nebezpečnosťTento produkt neobsahuje žiadne látky, ktoré sú vyhodnotené ako PBT alebo vPvB v koncentrácii 0,1% hmot. alebo vyššej.Tento produkt neobsahuje SVHC látku v koncentrácii 0,1% hmot. alebo vyššej.Tento produkt neobsahuje endokrinné disruptory v koncentrácii 0,1% hmot. alebo vyššej.Identifikácia nebezpečnosti (zložka B)Klasifikácia zmesiKlasifikácia podľa nariadení (ES) č. 1272/2008 (CLP):Skin Sens. 1, H317Eye Irrit. 2, H319Aquatic Chronic 3, H412Prvky označovaniaOznačenie podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 (CLP):Výstražný piktogram:Výstražné slovo: PozorVýstražné upozorneniaH317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.Bezpečnostné upozorneniaP101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.P261 Zabráňte vdychovaniu pár.P264 Po manipulácii starostlivo umyte ruky.P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.P302+352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody.P501 Odstráňte obsah/obal odovzdaním na zberný dvor do časti nebezpečného odpadu.Iná nebezpečnosťTáto zmes neobsahuje žiadne látky, ktoré sú vyhodnotené ako PBT alebo vPvB.Tento produkt neobsahuje SVHC látku.Tento produkt neobsahuje endokrinné disruptory v koncentrácii 0,1% hmot. alebo vyššej.