HG 181 - Odstraňovač zelených povlakov a machu 1 l 181
9,12 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024
HG 181 - Odstraňovač zelených povlakov a machu 1 l 181
9,12 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024

Odstraňovač je určený na odstraňovanie zelených povlakov a machov z okien, prázdnych skleníkov, skladov, dláždených ciest, terás, pálených tehál, náhrobných kameňov alebo zo stien a striech.Prípravok zároveň pôsobí preventívne.V riedenej forme nie je nebezpečný pre trávu a iné rastliny.Spotreba:- 1 L prípravku vystačí na približne 100 m2 plochyBiocídny výrobok!Používajte biocídy bezpečným spôsobom.Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.PoužitieNa odstránenie zelených povlakov a machu:Prípravok v tomto prípade aplikujte iba za suchého počasia.Zelený povlak polejte, postriekajte, vykefujte alebo vydrhnite 5% roztokom prípravku (1 L prípravku na 20 L vody).Po niekoľkých dňoch pôsobenia odstráňte odumreté zvyšky rastlinných povlakov, machov, špiny a pod. pomocou silného prúdu vody, prípadne očistite kefou.Na obmedzenie opakovaného rastu zelených povlakov odporúčame povrch opakovane ošetriť podľa návodu.Na prevenciu zelených povlakov:Prípravok aplikujte iba počas suchého počasia.Povrch polejte, postriekajte alebo vykefujte 5% roztokom prípravku.Vzhľadom na to, že prípravok neobsahuje škodlivé látky a zanecháva nepatrný povlak, nie je nutné ho z povrchu odstraňovať.Použitím tohto prípravku zabránite tvorbe zelených povlakov a machu na mnoho mesiacov.Pred ošetrením odstráňte najskôr existujúci mach.

COLOR COMPANY - Protiplesňová prísada do farieb a omietok 1 L
7,70 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024
COLOR COMPANY - Protiplesňová prísada do farieb a omietok 1 L
7,70 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024

Vysoko účinný prostriedok určený ako fungicídna prísada do bežných vodou riediteľných interiérových farieb a exteriérových omietok. Pôsobí preventívne proti hubám, plesniam, riasam, lišajníkom a účinne bojuje proti opätovnému vzniku.Výdatnosť:- 10 m2/LBiocídny výrobok!Používajte biocídy bezpečným spôsobom.Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.PoužitiePrípravok zmiešajte s maliarskou zmesou v pomere 0,5 L na 10 L maliarskej zmesi (pomer 1:20).V prípade už napadnutého povrchu muriva plesňami je potrebné ešte pre náterom zlikvidovať plesne.napadnuté miesta sa natrite alebo nastriekajte prípravkom.Pre zabezpečenie dlhodobej ochrany nechajte prípravok pôsobiť 24 hodín.Po tejto dobe pleseň mechanicky odstráňte.Pleseň pred natretím nikdy neodstraňujte, aby sa do okolia nerozptýlili nebezpečné výtrusy, ktoré sa môžu stať zdrojom novej nákazy.Takto ošetrený podklad môžete natrieť bežnými maliarskymi prípravkami.Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia látky alebo zmesiKlasifikácia zmesi podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008Zmes je klasifikovaná ako nebezpečná.Skin Irrit. 2, H315Eye Irrit. 2, H319Aquatic Chronic 3, H412Najvýznamnejšie nepriaznivé účinky na ľudské zdravie a na životné prostredieSpôsobuje vážne podráždenie očí. Dráždi kožu. Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.Prvky označovaniaVýstražný piktogram:Výstražné slovo: PozorVýstražné upozorneniaH315 Dráždi kožu.H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.Bezpečnostné upozorneniaP264 Po manipulácii starostlivo umyte ruky a zasiahnuté časti tela.P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.P280 Noste ochranné okuliare.P321 Odborné ošetrenie (pozri doplnkové inštrukcie pre prvú pomoc na etikete).P337+P313 Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.P501 Zneškodnite obsah/nádobu odovzdaním osobe oprávnenej pre nakladanie sodpadmi alebo vrátením dodávateľovi.Iná nebezpečnosťZmes neobsahuje látky s vlastnosťami vyvolávajúcimi narušenie endokrinnej činnosti v súlade s kritériami stanovenými v nariadení Komisie v prenesenej právomoci (EU) 2017/2100 alebo v nariadení Komisie (EU) 2018/605. Zmes neobsahuje látky, ktoré spĺňajú kritériá pre látky PBT alebo vPvB v súlade s prílohou XIII, nariadenie (ES) č. 1907/2006 (REACH) v platnom znení.

SANACLEAN - Čistiaci prípravok na likvidáciu rias a plesní 1 L
9,86 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024
SANACLEAN - Čistiaci prípravok na likvidáciu rias a plesní 1 L
9,86 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024

Konzervačný a dezinfekčný prostriedok na fasády a minerálne podklady v interiéri a exteriéri.Čistič neobsahuje chlór, nemá bieliace účinky a povrch čistí od napadnutia plesňami aj riasami.Výdatnosť:- 4-20 m2/LRiedenie:- neriedi saPríprava podkladuPodklad musí byť pred čistením suchý a zbavený vrstiev plesní a rias.Steny umyte a nechajte vyschnúť.AplikáciaOdstráňte organické zbytky z povrchu.Na vyschnutý povrch naneste čistiaci prípravok v jednej vrstve štetcom.Prostriedok sa z povrch nevymýva.Čistenie náradiaPracovné náradie po skončení prác očistite vodou.Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia látky alebo zmesiKlasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008Nebezpečný pre životné prostredie, kategória nebezpečnosti 3Prvky označovaniaOznačovanie podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008Výstražný piktogram: žiadnyVýstražné slovo: žiadneVýstražné upozorneniaH 412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.EUH 208 Obsahuje 2-oktylizotiazol-3(2H)-ón. Môže vyvolať alergickú reakciu.Bezpečnostné upozorneniaP 102 Uchovávajte mimo dosahu detí.P 273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.P 391 Zozbierajte uniknutý produkt.P 308 + P 311 PO expozícii alebo podozrení z nej: volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/.Obsahuje: 2-oktylizotiazol-3(2H)-ón.Iná nebezpečnosťNie je známa.

SANACLEAN - Čistiaci prípravok na likvidáciu rias a plesní 5 L
50,59 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024
SANACLEAN - Čistiaci prípravok na likvidáciu rias a plesní 5 L
50,59 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024

Konzervačný a dezinfekčný prostriedok na fasády a minerálne podklady v interiéri a exteriéri.Čistič neobsahuje chlór, nemá bieliace účinky a povrch čistí od napadnutia plesňami aj riasami.Výdatnosť:- 4-20 m2/LRiedenie:- neriedi saPríprava podkladuPodklad musí byť pred čistením suchý a zbavený vrstiev plesní a rias.Steny umyte a nechajte vyschnúť.AplikáciaOdstráňte organické zbytky z povrchu.Na vyschnutý povrch naneste čistiaci prípravok v jednej vrstve štetcom.Prostriedok sa z povrch nevymýva.Čistenie náradiaPracovné náradie po skončení prác očistite vodou.Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia látky alebo zmesiKlasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008Nebezpečný pre životné prostredie, kategória nebezpečnosti 3Prvky označovaniaOznačovanie podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008Výstražný piktogram: žiadnyVýstražné slovo: žiadneVýstražné upozorneniaH 412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.EUH 208 Obsahuje 2-oktylizotiazol-3(2H)-ón. Môže vyvolať alergickú reakciu.Bezpečnostné upozorneniaP 102 Uchovávajte mimo dosahu detí.P 273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.P 391 Zozbierajte uniknutý produkt.P 308 + P 311 PO expozícii alebo podozrení z nej: volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/.Obsahuje: 2-oktylizotiazol-3(2H)-ón.Iná nebezpečnosťNie je známa.

SANACLEAN - Čistiaci prípravok na likvidáciu rias a plesní 10 L
92,54 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024
SANACLEAN - Čistiaci prípravok na likvidáciu rias a plesní 10 L
92,54 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024

Konzervačný a dezinfekčný prostriedok na fasády a minerálne podklady v interiéri a exteriéri.Čistič neobsahuje chlór, nemá bieliace účinky a povrch čistí od napadnutia plesňami aj riasami.Výdatnosť:- 4-20 m2/LRiedenie:- neriedi saPríprava podkladuPodklad musí byť pred čistením suchý a zbavený vrstiev plesní a rias.Steny umyte a nechajte vyschnúť.AplikáciaOdstráňte organické zbytky z povrchu.Na vyschnutý povrch naneste čistiaci prípravok v jednej vrstve štetcom.Prostriedok sa z povrch nevymýva.Čistenie náradiaPracovné náradie po skončení prác očistite vodou.Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia látky alebo zmesiKlasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008Nebezpečný pre životné prostredie, kategória nebezpečnosti 3Prvky označovaniaOznačovanie podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008Výstražný piktogram: žiadnyVýstražné slovo: žiadneVýstražné upozorneniaH 412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.EUH 208 Obsahuje 2-oktylizotiazol-3(2H)-ón. Môže vyvolať alergickú reakciu.Bezpečnostné upozorneniaP 102 Uchovávajte mimo dosahu detí.P 273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.P 391 Zozbierajte uniknutý produkt.P 308 + P 311 PO expozícii alebo podozrení z nej: volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/.Obsahuje: 2-oktylizotiazol-3(2H)-ón.Iná nebezpečnosťNie je známa.