JUPOL BIO APNENA - Ekologická vápenná fasádna farba biela 18 L
87,36 €
Uvedená cena je platná k 18.07.2024
JUPOL BIO APNENA - Ekologická vápenná fasádna farba biela 18 L
87,36 €
Uvedená cena je platná k 18.07.2024

Vápenná fasádna farba obsahuje ako prevládajúcu zložku hasené vápno a po nanesení na stenové povrchy je veľmi odolná voči rozvoju rias a plesní s dobrou krycou schopnosťou.Farba je mimoriadne paropriepustná a je odolná aj v náročných klimatických podmienkach a odoláva aj účinkom dymových spalín, ultrafialovým lúčom a iným atmosférickým vplyvom.Farbu je možné použiť na dekoratívnu ochranu v starej vidieckej architektúre, na dodatočnú vodoodpudivú ochranu ako aj na náročnejšiu úpravu fasádnych povrchov objektov architektonického dedičstva v starých centrách miest, zámockých a cirkevných komplexov.BIO Vápennú fasádnu farbu je možné tónovať len do miernych pastelových odtieňov s niektorými práškovými oxidovými pigmentmi - postup je náročný a preto ho odporúčame len skúseným užívateľom.Výdatnosť:- 0,22-0,25 L/m2 pre dve vrstvyRiedenie:- vodou(pre penetračnú vrstvu riedenie 1:1 s vodou)(pre vrchný náter riedenie vodou maximálne do 10%)Príprava podkladuPodklad musí byť tvrdý, suchý a čistý - bez slabo prídržných častíc, prachu, zbytkov debniacich olejov, mastnoty a iných nečistôt.Nové omietky nechajte schnúť resp. zrieť minimálne 1 deň na každý mm hrúbky.Pri obnovovacom maľovaní z podkladu celoplošne odstrániť všetky staré slabo prídržné a vo vode rýchlo rozmáčavé nátery.Na očistený podklad aplikujte vhodný základný náter.Je možné použiť farbu zriedenú s maximálne 30% vody alebo zriedenou Akril Emulziou s vodou v pomere 1:1.Náročnejšie objekty alebo povrchy veľmi vystavené poveternostným vplyvom odporúčame ošetriť povrch základným náterom Silicone Primer zriedeným s vodou v pomere 1:1.S maľovaním fasádnou farbou odporúčame začať 6 hodín po nanesení základného náteru.AplikáciaFarbu pred použitím dôkladne premiešajte.Ak je to potrebné, zrieďte ju vodou maximálne do 10% na konzistenciu vhodnú vzhľadom na techniku a podmienky nanášania.Farbu aplikujte v dvoch alebo troch vrstvách v priebehu 24 hodín valčekom s dlhým vlasom, štetcom alebo striekaním.Odolnosť čerstvo premaľovaných plôch pred poškodením vplyvom dažďa je pri normálnych podmienkach dosiahnutá najneskôr po 24 hodinách.Čistenie náradiaPracovné náradie po skončení prác očistite dôkladne vodou.Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia látky alebo zmesiKlasifikácia v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008Skin Corr. 1A H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.Eye Dam. 1 H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.Prvky označovaniaOznačovanie v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008Tento výrobok je klasifikovaný a označený podľa noriem CLP.Výstražné piktogramy:Výstražné slovo: NebezpečenstvoNebezpečenstvo určujúce komponenty uvádzané na etikete:calcium dihydroxidehydroxid sodnýVýstražné upozorneniaH314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.Bezpečnostné upozorneniaP101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.P103 Pred použitím si prečítajte etiketu.P260 Nevdychujte prach alebo hmlu.P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.P303+P361+P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou [alebo sprchou].P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.P310 Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/ lekára.P321 Odborné ošetrenie (pozri na etikete).P405 Uchovávajte uzamknuté.P501 Zneškodnenie obsahu/obalu v súlade s miestnymi/oblastnými/národnými/medzinárodnými nariadeniami.Ďalšie údaje:EUH208 Obsahuje Zmes 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu a -2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu s chloridom horečnatým a dusičnanom horečnatým. Môže vyvolať alergickú reakciu.Súčasťou daného ošetreného výrobku sú biocídne výrobky;: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón, metylizotiazolinón,Zmes 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu a -2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu s chloridom horečnatým a dusičnanom horečnatým.Iná nebezpečnosťVýsledky posúdenia PBT a vPvB NepoužiteľnýPBT: NepoužiteľnývPvB: Nepoužiteľný