PATTEX REPAIR SPECIAL PLASTY - Špeciálne lepidlo na plasty 30 g
4,17 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024
PATTEX REPAIR SPECIAL PLASTY - Špeciálne lepidlo na plasty 30 g
4,17 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024

Špeciálne lepidlo na lepenie tvrdených aj mäkčených plastov (mäkčené PVC, ABS, plexiskla, polykarbonátu a pod.) a ich kombinácií s rôznymi materiálmi (guma, koža, keramika, sklo, drevo, kov, textil).Príprava podkladuLepený materiál musí byť suchý a zbavený mastnoty a prachu.Pokiaľ je to možné, lepené povrchy pred lepením zdrsnite, prípadne očistite rozpúšťadlo.AplikáciaLepidlo naneste rovnomerne a v dostatočnom množstve na oba lepené povrchy a nechajte 5 – 10 minút odvetrať. Po odvetraní bude na povrchu viditeľný jednoliaty film lepidla. Lepidlo musíbyť na dotyk suché, nemalo by sa lepiť na prsty a vytvárať nitky.Po odvetraní pritlačte oba lepené povrchy k sebe.Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia látky alebo zmesiKlasifikácia (CLP):Horľavé kvapaliny kategória 2H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary.Podráždenie očí kategória 2H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.Špecifická toxicita cieľového orgánu - jednorazovej expozícii kategória 3H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.Cieľový orgán: Centrálny nervový systémPrvky označovaniaPrvky označovania (CLP):Výstražný piktogramObsahuje acetónVýstražné slovo: NebezpečenstvoVýstražné upozornenia H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary.H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.Doplňujúce informácie EUH066 Opakovaná expozícia môže spôsobiť’ vysušenie alebo popraskanie pokožky.Bezpečnostné upozornenia P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.P233 Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.P271 Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s vnútroštátnymi predpismi.Iná nebezpečnosťRozpúšťadlá obsiahnuté v produkte sa počas spracovávania vyparujú a ich pary môžu so vzduchom vytvárať výbušné / veľmi horľavé zmesi.Tehotné ženy by sa bezpodmienečne mali vyhnúť vdýchnutiu a kontaktu s pokožkou.Nespĺňa kritéria pre perzistentné, bioakumulatívne a toxické látky (PBT) a veľmi perzistentné a veľmi bioakumulatívne látky (vPvB).

DEBBEX - Kontaktné lepidlo 0,05 L
2,89 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024
DEBBEX - Kontaktné lepidlo 0,05 L
2,89 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024

Kontaktné lepidlo vhodné pre použitie v domácnosti, či na záhrade.Je vhodné predovšetkým na kožené a textilné veci, ale môže byť využité aj na kov, drevo, kameň a niektoré druhy plastov. Odoláva vlhku a vode.Lepidlo rýchlo priľne k podkladu a jednoducho sa aplikujte.Vytvára pružný spoj s dobou manipulácie 10 minút.Po vytvrdnutí vytvára spoj žltej farby.Príprava podkladuPovrch musí byť pred aplikáciou čistý, suchý, bez prachu a mastnoty.AplikáciaLepidlo nanášajte rovnomerne v tenkej vrstve.Lepidlo je po nanesení v dobe manipulácie možné rozotrieť napr. štetcom.Doba počiatočného odvetrania je cca 10 minút.Doba dosiahnutia maximálnej pevnosti je 24 hodín.Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia zmesiKlasifikácia podľa nariadení (ES) č. 1272/2008 (CLP):Flam. Liq. 2; H225Asp. Tox. 1; H304Skin Irrit. 2; H315Eye Irrit. 2; H319STOT SE 3; H336Repr. 2; H361STOT RE 2; H373Aquatic Chronic 3; H412Prvky označovaniaOznačenie podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 (CLP):Výstražný piktogram:Výstražné slovo: NebezpečenstvoObsahuje: Acetón, Xylén, Etylacetát, Uhľovodíky, C6-C7, n-alkány, izoalkány, cyklické látky, >5% n-hexánVýstražné upozorneniaH225 Veľmi horľavá kvapalina a pary.H304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.H315 Dráždi kožu.H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.H361 Podozrenie, že spôsobuje poškodenie plodnosti alebo nenarodeného dieťaťa.H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.Bezpečnostné upozorneniaP102 Uchovávajte mimo dosahu detí.P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov vznietenia. Zákaz fajčenia.P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.P302+352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody.P403+233 Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.P501 Odstráňte obsah/obal odovzdaním na zberný dvor do časti nebezpečného odpadu.Iná nebezpečnosťTento produkt neobsahuje žiadne látky, ktoré sú vyhodnotené ako PBT alebo vPvB v koncentrácii 0,1% hmot. alebo vyššej.Tento produkt neobsahuje SVHC látku v koncentrácii 0,1% hmot. alebo vyššej.Tento produkt neobsahuje endokrinné disruptory v koncentrácii 0,1% hmot. alebo vyššej.

DEBBEX EPOXY PLASTELÍNA - Lepiaca a tesniaca epoxidová hmota svetlá čierna 56,6 g
4,88 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024

Lepiaca a tesniaca plastelína, ktorú je možné tvarovať do požadovaných tvarov.Po vyzretí je odolná voči vode, je možné ju pilovať, brúsiť a vŕtať.Vhodná je na lepenie nasiakavých a nenasiakavých materiálov napr. dreva, keramiky, plastu a predovšetkým kovu.Je možné ju použiť na opravy, tmelenie a lepenie.Príprava podkladuPovrch musí byť čistý, pevný, bez voľných častíc, prachu, mastnoty a oleja.AplikáciaVyberte plastelínu z plastového krytu a odrežte si požadované množstvo.Plastelínu dôkladne stláčajte, kým dosiahne rovnomernú farbu.Vytvarujte požadovaný tvar a použite následne na lepenie alebo tesnenie.Plastelínu dôkladne utlačte.Po 12 hodinách môže byť spoj zaťažený vodou.ČistenieVytvrdnutý materiál je možné odstrániť iba mechanicky.Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia látky alebo zmesiKlasifikácia podľa nariadenia ES č. 1272/2008Skin Sens. 1; H317Eye Dam. 1; H18Resp. Sens. 1; H334Aquatic Chronic 3; H412Prvky označovaniaVýstražné piktogramy:Výstražné slovo: NebezpečenstvoObsahuje:- produkt reakcie: bisfenolu A a epichlórhydrínu , 2,2'-iminodi(etán-1-amín), metyl-akrylát, 1,2:4,5-dianhydrid kyseliny benzén-1,2,4,5-tetrakarboxylovejVýstražné upozorneniaH317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.H334 Pri vdýchnutí môže vyvolať alergiu alebo príznaky astmy, alebo dýchacie ťažkosti.H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.Bezpečnostné upozorneniaP101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.P261 Zabráňte vdychovaniu pár.P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.P302+352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody.P305+351+338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Akpoužívate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.P501 Odstráňte obsah/obal odovzdaním na zberný dvor do časti nebezpečného odpadu.Doplňujúce informácie:EUH205 Obsahuje epoxidové zložky. Môže vyvolať alergickú reakciu

DEBBEX CLEAR EPOXY - Rýchlotuhnúce dvojzložkové epoxidové lepidlo transparentná 0,024 L
6,45 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024

Rýchlotuhnúce epoxidové lepidlo, ktoré po vytvrdnutí vytvára pevný spoj s transparentnou farbou.Po zaschnutí je možné ho pilovať, brúsiť alebo vŕtať.Vhodné je pre použitie v automobilovom alebo strojárenskom priemysle a všade tam, kde je potrebný transparentný a vodeodolný spoj.Lepí tehly, keramiku, koberce, tkaniny, betón, sklolaminát, sklo, plast, PVC a iné.Príprava podkladuPodklad musí byť pred lepením čistý, suchý, bez mastnoty, oleja, prachu alebo iných nečistôt, ktoré by pôsobili ako separátor.AplikáciaOdrežte uzáver (nevyhadzujte, naďalej slúži ako uzáver), vytlačte do miešacej misky a premiešajte, kým bude dosiahnutá rovnomerná farba.Nanášajte na povrch vhodným nástrojom v tenkej vrstve - zvarová húsenica.Doba počiatočného vytvrdnutia je 5-8 minút.Doba dosiahnutia maximálnej pevnosti je 12 hodín.Doba manipulácie je 3-4 minúty.ČisteniePo zaschnutí je možné lepidla na nežiadúcich povrchoch odstrániť iba mechanicky.