DEN BRAVEN QUARTZ FX C2TE - Flexibilné lepidlo na STAMP, obklady a dlažbu šedá 25 kg
18,96 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024

Cementové lepidlo určené na lepenie obkladov, dlažieb, izolačných materiálov alebo ako základné lepidlo pri technike STAMP.Má predĺženú dobu schnutia a znížený sklz.Vhodné je tiež na stierkovanie fasádnych minerálnych izolačných dosiek a polystyrénu s použitím armovacej sieťky.Vyhovuje európskej norme STN EN 12004:2007 + A1:2012 pre typ C2TE.Spotreba:- STAMP: 7 kg/m2- obkladanie: 3,5 kg/m2Spotreba podľa hrúbky: - pri hrúbke lepidla 3 mm (obklad): cca 2,5 kg/m2- pri hrúbke lepidla 6 mm (obklad): cca 4 kg(m2- pri hrúbke lepidla 6 mm (podlahové vykurovanie): cca 6 kg/m2- lepenie izolantu: cca 3,5 kg/m2Použitie:+ lepenie keramických obkladov a dlažieb v interiéri a exteriéri+ lepenie dlažieb z prírodného kameňa v interiéroch na minerálne podklady+ lepenie dlažby na betónové zálievky podlahového kúrenia+ lepenie obkladov a dlažby na hydroizolácie+ lepenie polystyrénu a minerálnej vlny na murivo - fasády a následne stierkovanie+ STAMPovaniePríprava podkladuPodklad musí byť pevný, suchý, nosný, tvrdý, nezmrznutý, bez voľných častíc prachu, mastnoty a olejov.Nasiakavé podklady najskôr ošetrite penetračným náterom S-T70 lebo hĺbkovou penetráciou.Pokiaľ je podklad vlhký, prebieha tuhnutie lepidla výrazne pomalšie.Pokiaľ je lepidlo aplikované na anhydrit je nutné použiť penetráciu Primer Alfa.Rozmiešavanie lepidlaK príprave použite pitnú vodu. Suchú zmes dôkladne premiešajte na hladkú homogénnu hmotu a nechajte 5-10 minút odstáť.Nesmú sa tvoriť hrudky.Následne znovu premiešajte.Na rozmiešanie je vhodné použiť vŕtačku a nadstavcom s nízkymi otáčkami.AplikáciaPri lepení obkladov naneste lepidlo v tenkej vrstve na celú plochu podkladu hladkou stranou hladidla a potom prečešte zubatou stranou hladidla.Kontaktná plocha v interiéri medzi prvkom a podkladom musí byť viac ako 65% a v exteriéri viac ako 90%.Do takto pripraveného lôžka klaďte za súčasného pritlačenia obklady alebo dlažbu.Maximálna hrúbka lôžka je 5 mm.Doba, počas ktorej je možné obklady a dlažbu podkladať (otvorený čas) je cca 30 minút. Za extrémneho tepla je väčšinou tento čas kratší.V prípade, že lepidlo zavädne, je ho nutné v celej nelepivej vrstve zoškrabnúť a na očistenú plochu znovu naniesť lepiacu vrstvu.Obklady stien je možné škárovať po 24 hodinách, dlažbu najskôr po dvoch dňoch.Pri lepení vonkajšej dlažby odporúčame naniesť na dlaždicu tenkú vrstvu lepidla hladkou stranou hladidla.Hrubšiu vrstvu lepidla následne naneste na podklad hladkou stranou lepidla a následne prečešte zubovou stranou hladidla s rozmerom zubov min. 6x6 mm.Lepenie tepelno-izolačných materiálovPolystyrénové a minerálne dosky ukladajte na väzbu, bez vyplňovanie škár.Pri podkladoch s nerovnosťou väčšou ako 4 mm je nutné na izolant naniesť lepiaci tmel vo vrstve 2 cm po obvode a v 2-3 miestach na dosku v rovnakej vrstve.Po prilepení musí kontaktná plocha tvoriť minimálne 40% plochy dosky.Na podklady s nerovnosťou menšou ako 4 mm nanášajte lepiaci tmel na izolant zubovou stierkou so zubom veľkosti až 10 mm.Izolanty je nutné prichytiť hmoždinkami min. po 24 hodinách od nalepenia dosiek a prebrúsiť fasádne dosky.Stierkovanie izolačných materiálovStierkovanie vykonávajte v dvoch krokoch a to nanesením lepidla a vtlačením výstužnej tkaniny do čerstvého tmelu.Perlinku ukladajte s presahom minimálne 10 cm.V rohoch a na špaletách výstuž zosilnite ďalšou vrstvou perlinky a osaďte rohové lišty.Povrch stierky zarovnajte a zahlaďte.Konečná hrúbka vystuženej stierkovej vrstvy je cca 4 mm.Po vytvrdnutí armovacej vrstvy cca 48-72 hodinách je možné nanášať vrchnú omietku.Pri minerálnych doskách z pozdĺžnych vlákien je vrchnú omietku možné nanášať najskôr za ďalších 48 hodín. Pokiaľ sa výstužná vrstva aplikuje po viac ako 14 dňoch od nalepenia izolantu, je nutné fasádne dosky pred armovaním opäť prebrúsiť. Čistenie pracovného náradiaPracovné náradie po skončení prác očistite ihneď vodou, aby nedošlo k zaschnutiu lepidla.Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia zmesiKlasifikácia podľa nariadení (ES) č. 1272/2008 (CLP):Skin Irrit. 2; H315 Dráždi kožu.Skin Sens. 1B; H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.Eye Dam. 1; H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.STOT SE 3; H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.Prvky označovaniaOznačenie podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 (CLP):Výstražné piktogramy:Výstražné slovo: NebezpečenstvoObsahuje: Úlety, portlandský cementVýstražné upozorneniaH315 Dráždi kožu.H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.Bezpečnostné upozorneniaP101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.P261 Zabráňte vdychovaniu prachu.P280 Noste ochranné rukavice/ochranné okuliare.P302+352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody.P305+351+338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.P333+313 Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku pomoc/ starostlivosť.P501 Odstráňte obsah do nádob stavebného odpadu v zberných dvoroch odpadov. Prázdny obal odložiť do nádob triedeného alebo komunálneho odpadu.Iná nebezpečnosťTáto zmes neobsahuje žiadne látky, ktoré sú vyhodnotené ako PBT alebo vPvB.Tento produkt neobsahuje SVHC látku.Tento produkt neobsahuje endokrinné disruptory v koncentrácii 0,1% hmot. alebo vyššej.

CERESIT CM 11 PLUS CERAMIC & GRES - Lepidlo na obklady a dlažby 25 kg
19,94 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024
CERESIT CM 11 PLUS CERAMIC & GRES - Lepidlo na obklady a dlažby 25 kg
19,94 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024

Tenkovrstvé cementové lepidlo určené na lepenie keramických obkladov a dlažby s nízkou nasiakavosťou na stabilných podkladov. Použitie lepidla je odporúčané v oblastiach zaťažených vlhkosťou, v objektoch priemyselných aj bytových, obzvlášť tam, kde je predpokladané zvýšené zaťaženie podláh - v skladoch, výrobniach, predajniach, školách, . V interiéri je lepidlo vhodné na podklady ako anhydrit, sadrové podklady, OSB dosky, pórobetón, pevné maliarske nátery, jestvujúce obklady a dlažby.Výdatnosť: - 2 - 4,8 kg/m2Príprava podkladuPodklad musí byť nosný, suchý, čistý a zbavený látok, ktoré môžu zhoršiť priľnavosť napr. tuky, živice a pod.Všetky nečistoty, uvoľnené vrstvy a nátery s nízkou pevnosťou je nutné mechanicky odstrániť.Použitie v interiéri:- betón: (starý najmenej 3 mesiace, zostatková vlhkosť