CHEMOPUR U 1051 - Polyuretánový lak na emaily a metalízy bezfarebný 3 L
67,85 €
Uvedená cena je platná k 21.05.2024

Polyuretánový lak, ktorý slúži ako konečný transparentný náter na polyuretánové emaily a metalizované odtiene emailov.Jeho použitím sa predlžuje životnosť náteru, farebná stálosť a odolnosť voči poveternostiVýdatnosť:- 12-14 m2/LTuženie:- U 7081- pomer tuženia: 3 diely laku : 1 diel tužidlaRiedenie:- U 6051- aplikácia štetcom: 0-5% riedidla- aplikácia striekaním: 5-10% riedidlaPríprava podkladuKovový podklad upravte pred náterom na čistotu Sa 2 1/2.Odstráňte okoviny, koróziu, prach, soli, mastnotu a iné nečistoty.V prípade aplikáciu na už natretý podklad musí byť povrch čistý a suchý.AplikáciaNa nenatieraný a upravený podklad nanášajte 1 vrstvu U 2061.Následne po 6-12 hodinách vykonajte jemné prebrúsenie brúsnym papierom podľa potreby.Po prebrúsení aplikujte 1-2 nátery U 2081.Po dôkladnom uschnutí vrchného náteru na záver aplikujte lak v 1-2 vrstvách.Čistenie náradiaPracovné náradie po skončení prác očistite pomocou U 6051, C 6000 alebo prípravkom P 8500.Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia látky alebo zmesiKlasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008Horľavá kvapalina, kategória nebezpečnosti 2Dráždivosť pre kožu, kategória nebezpečnosti 2Podráždenie očí, kategória nebezpečnosti 2Toxicita pre špecifický cieľový orgán – jednorazová expozícia, kategória nebezpečnosti 3Toxicita pre špecifický cieľový orgán – opakovaná expozícia, kategória nebezpečnosti 2Prvky označovaniaOznačovanie podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008Výstražné piktogramy:Výstražné slovo: NebezpečenstvoVýstražné upozorneniaH 225 Veľmi horľavá kvapalina a pary.H 315 Dráždi kožu.H 319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.H 335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.H 373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.Bezpečnostné upozorneniaP 102 Uchovávajte mimo dosahu detí.P 210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich prvkov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.P 243 Urobte preventívne opatrenia proti výbojom statickej elektriny.P 260 Nevdychujte pary/aerosóly.P 314 Ak pociťujete zdravotné problémy, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.P 304 + P 340 PRI VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať.P 501 Zneškodnite obsah/nádobu ako nebezpečný odpad, v súlade s miestnymi predpismi.Obsahuje: butyl acetát, reakčná zmes etylbenzénu a xylénu