Skrinka Do Kuchyne Tara R-Ug-2k/4 White Mat
189,00 €
Uvedená cena je platná k 25.02.2024
Skrinka Do Kuchyne Tara R-Ug-2k/4 White Mat
189,00 €
Uvedená cena je platná k 25.02.2024

sokel na samostatné dokúpenie

Skrinka Do Kuchyne Tara K21-60-2kr/4 White Mat
239,00 €
Uvedená cena je platná k 25.02.2024
Skrinka Do Kuchyne Tara K21-60-2kr/4 White Mat
239,00 €
Uvedená cena je platná k 25.02.2024

sokel na samostatné dokúpenie

Skrinka Do Kuchyne Tara V7-40-1ks/4 White Mat
109,00 €
Uvedená cena je platná k 25.02.2024
Skrinka Do Kuchyne Tara V7-40-1ks/4 White Mat
109,00 €
Uvedená cena je platná k 25.02.2024

Skrinka Do Kuchyne Tara V7-Ug-1k/4 White Mat
139,00 €
Uvedená cena je platná k 25.02.2024
Skrinka Do Kuchyne Tara V7-Ug-1k/4 White Mat
139,00 €
Uvedená cena je platná k 25.02.2024

Skrinka Do Kuchyne Tara V9-30-1k/4 White Mat
89,00 €
Uvedená cena je platná k 25.02.2024
Skrinka Do Kuchyne Tara V9-30-1k/4 White Mat
89,00 €
Uvedená cena je platná k 25.02.2024

Kuchynská skrinka Infinity R-60-R/5 Crystal White
99,00 €
Uvedená cena je platná k 25.02.2024
Kuchynská skrinka Infinity R-60-R/5 Crystal White
99,00 €
Uvedená cena je platná k 25.02.2024

sokel na samostatné dokúpenie

Kuchynská skrinka Infinity K21-60-2KF/5 Crystal White
209,00 €
Uvedená cena je platná k 25.02.2024
Kuchynská skrinka Infinity K21-60-2KF/5 Crystal White
209,00 €
Uvedená cena je platná k 25.02.2024

sokel na samostatné dokúpenie

Kuchynská skrinka Infinity R-15-1K/5 Anthracite
109,00 €
Uvedená cena je platná k 25.02.2024
Kuchynská skrinka Infinity R-15-1K/5 Anthracite
109,00 €
Uvedená cena je platná k 25.02.2024

sokel na samostatné dokúpenie

Kuchynská skrinka Infinity R-60-1K/5 Anthracite
109,00 €
Uvedená cena je platná k 25.02.2024
Kuchynská skrinka Infinity R-60-1K/5 Anthracite
109,00 €
Uvedená cena je platná k 25.02.2024

sokel na samostatné dokúpenie

Kuchynská skrinka Infinity R-80-2K/5 Anthracite
139,00 €
Uvedená cena je platná k 25.02.2024
Kuchynská skrinka Infinity R-80-2K/5 Anthracite
139,00 €
Uvedená cena je platná k 25.02.2024

sokel na samostatné dokúpenie

Kuchynská skrinka Infinity R3-60-1K/5 Anthracite
89,00 €
Uvedená cena je platná k 25.02.2024
Kuchynská skrinka Infinity R3-60-1K/5 Anthracite
89,00 €
Uvedená cena je platná k 25.02.2024

sokel na samostatné dokúpenie

Skrinka do kuchyne Evia r-40-1k/4 pearl grey matná
99,00 €
Uvedená cena je platná k 25.02.2024
Skrinka do kuchyne Evia r-40-1k/4 pearl grey matná
99,00 €
Uvedená cena je platná k 25.02.2024

sokel na samostatné dokúpenie

Skrinka do kuchyne Evia r-60-r/4 korpus pearl grey matná
89,00 €
Uvedená cena je platná k 25.02.2024
Skrinka do kuchyne Evia r-60-r/4 korpus pearl grey matná
89,00 €
Uvedená cena je platná k 25.02.2024

sokel na samostatné dokúpenie

Skrinka do kuchyne Evia r-90-3f/4 3s standard pearl grey matná
209,00 €
Uvedená cena je platná k 25.02.2024
Skrinka do kuchyne Evia r-90-3f/4 3s standard pearl grey matná
209,00 €
Uvedená cena je platná k 25.02.2024

sokel na samostatné dokúpenie

Kuchynská skrinka Evia v7-80-2k/4 pearl grey matná
129,00 €
Uvedená cena je platná k 25.02.2024
Kuchynská skrinka Evia v7-80-2k/4 pearl grey matná
129,00 €
Uvedená cena je platná k 25.02.2024

Kuchynská skrinka Evia v7-90-2ks/4 pearl grey matná
179,00 €
Uvedená cena je platná k 25.02.2024
Kuchynská skrinka Evia v7-90-2ks/4 pearl grey matná
179,00 €
Uvedená cena je platná k 25.02.2024

Kuchynská skrinka Evia v9-15-op pearl grey matná
59,00 €
Uvedená cena je platná k 25.02.2024
Kuchynská skrinka Evia v9-15-op pearl grey matná
59,00 €
Uvedená cena je platná k 25.02.2024

Kuchynská skrinka Evia v9-30-1k/4 pearl grey matná
89,00 €
Uvedená cena je platná k 25.02.2024
Kuchynská skrinka Evia v9-30-1k/4 pearl grey matná
89,00 €
Uvedená cena je platná k 25.02.2024

Kuchynská skrinka Evia v9-60-1ks/4 pearl grey matná
149,00 €
Uvedená cena je platná k 25.02.2024
Kuchynská skrinka Evia v9-60-1ks/4 pearl grey matná
149,00 €
Uvedená cena je platná k 25.02.2024

Skrinka Do Kuchyne Tara V7-80-2ks/4 White Mat
159,00 €
Uvedená cena je platná k 25.02.2024
Skrinka Do Kuchyne Tara V7-80-2ks/4 White Mat
159,00 €
Uvedená cena je platná k 25.02.2024

Skrinka Do Kuchyne Tara V7-90-2ksp/4 White Mat
269,00 €
Uvedená cena je platná k 25.02.2024
Skrinka Do Kuchyne Tara V7-90-2ksp/4 White Mat
269,00 €
Uvedená cena je platná k 25.02.2024

Kuchynská skrinka Evergreen R-60-3FS/4 standard ivorymat
419,00 €
Uvedená cena je platná k 25.02.2024
Kuchynská skrinka Evergreen R-60-3FS/4 standard ivorymat
419,00 €
Uvedená cena je platná k 25.02.2024

sokel na samostatné dokúpenie

Kuchynská skrinka Evergreen K21-60-RM/4 ivorymat
229,00 €
Uvedená cena je platná k 25.02.2024
Kuchynská skrinka Evergreen K21-60-RM/4 ivorymat
229,00 €
Uvedená cena je platná k 25.02.2024

sokel na samostatné dokúpenie

Kuchynská skrinka Evergreen V7-90-2KS/4 ivorymat
179,00 €
Uvedená cena je platná k 25.02.2024
Kuchynská skrinka Evergreen V7-90-2KS/4 ivorymat
179,00 €
Uvedená cena je platná k 25.02.2024

Kuchynská skrinka Tara R-45-1k/4 graphite mat
99,00 €
Uvedená cena je platná k 25.02.2024
Kuchynská skrinka Tara R-45-1k/4 graphite mat
99,00 €
Uvedená cena je platná k 25.02.2024

sokel na samostatné dokúpenie

Kuchynská skrinka Tara R-Ug-1kmcl/4 graphite mat
419,00 €
Uvedená cena je platná k 25.02.2024
Kuchynská skrinka Tara R-Ug-1kmcl/4 graphite mat
419,00 €
Uvedená cena je platná k 25.02.2024

sokel na samostatné dokúpenie

Kuchynská skrinka Tara K23-30-1kz/4 graphite mat
489,00 €
Uvedená cena je platná k 25.02.2024
Kuchynská skrinka Tara K23-30-1kz/4 graphite mat
489,00 €
Uvedená cena je platná k 25.02.2024

sokel na samostatné dokúpenie

Kuchynská skrinka Tara R3-45-1k/4 graphite mat
89,00 €
Uvedená cena je platná k 25.02.2024
Kuchynská skrinka Tara R3-45-1k/4 graphite mat
89,00 €
Uvedená cena je platná k 25.02.2024

sokel na samostatné dokúpenie

Kuchynská skrinka Tara V5-60-1k/4 graphite mat
89,00 €
Uvedená cena je platná k 25.02.2024
Kuchynská skrinka Tara V5-60-1k/4 graphite mat
89,00 €
Uvedená cena je platná k 25.02.2024

Kuchynská skrinka Tara V7-45-1ks/4 graphite mat
109,00 €
Uvedená cena je platná k 25.02.2024
Kuchynská skrinka Tara V7-45-1ks/4 graphite mat
109,00 €
Uvedená cena je platná k 25.02.2024