MASTON STAIN REPAIRER - Opravný lak pre bielu stenu biela 400 ml
15,32 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024
MASTON STAIN REPAIRER - Opravný lak pre bielu stenu biela 400 ml
15,32 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024

Opravný sprej, ktorý účinne eliminuje prietoky špiny, sadzí, zafarbených alebo farebných škvŕn na stene a strope. Má vysokú schopnosť plnenia a pri aplikácií nesteká. Zabraňuje stekaniu nečistôt a škvŕn ako sú mastnota, nikotín, sadze, škvrny od hmyzu, kávy a pod.Výdatnosť: - cca 2 m2/400 mlPríprava podkladu Sprej je možné aplikovať na disperzné nátery na stenách.Povrch umyte vodou a mydlom. Nanášajte priamo na miesta, kde je potrebný ochranný film. AplikáciaSprej pred použitím pretrepte po dobu cca 3 minút.aplikujte zo vzdialenosti 10-25 cm krížovým nástrekom.Časový odstup pri viacerých vrstvách je 5 minút.Náter odporúčame nechať preschnúť v čase 24 hodín. Po skončení prác otočte sprej hore dnom a stačte trysku dovtedy, kým nebude vychádzať iba plyn a tým bude tryska čistá. Klasifikácia látky alebo zmesiNariadenie č. 1272/2008 (CLP)Klasifikácia tohto produktu bola vykonaná v súlade s Nariadením č.1272/2008 (CLP).Aerosol 3: Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť., H229Prvky označovaniaNariadenie č. 1272/2008 (CLP)Výstražné slovo: PozorVýstražné upozorneniaAerosol 3: H229 - Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť.Bezpečnostné upozorneniaP102: Uchovávajte mimo dosahu detíP210: Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.P211: Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj zapálenia.P251: Neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu.P260: Nevdychujte aerosóly.P410+P412: Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C/122 °F.Iná nebezpečnosťProdukt nespĺňa kritériá PBT/vPvB.