KLASIK PREMIUM Farba pre reprezentatívne priestory biela 7 kg
21,66 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024
KLASIK PREMIUM Farba pre reprezentatívne priestory biela 7 kg
21,66 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024

Exkluzívna vysoko biela farba pre vnútorné priestory.Má výbornú kryciu schopnosť a oteruvzdornosť za sucha.Vytvára matný jemný povrch a preto je ideálna do reprezentatívnych priestorov. Vhodnými podkladmi pre nátery sú vápenné, vápennocementové,sadrové omietky, sadrokartónové a drevotrieskové dosky.Má najvyššiu belosť až 97%.Výdatnosť:- cca 7-11 m2/kg v jednej vrstve Riedenie:- vodouPríprava podkladu Podklad musí byť suchý, súdržný, bez nečistôt. plesní, rias, zbavený mastnoty a vyzretý. Vrstvy starých nepriľnavých náterov je potrebné odstrániť. Nerovnosti ti malé trhliny je potrebné opraviť vhodným tmelom. Aplikácia Farbu nanášajte valčekom popr. štetkou, na menšie plochy štetcom a pre náter väčších plôch je možné využiť striekanie. Pre vytvorenie farebného odtieňa miešajte farbu s tekutou tónovacou farbou Hetcolor alebo Kolorka - v maximálnom pomere 1:5 dielom bielej farby. Farbu je možné kombinovať aj s Klasik Color. Pred aplikáciou farbu premiešajte. Penetračný náter urobte farbou zriedenou max. do 0,3 L vody na 1 kg farby. Na extrémne hladké a problematickejšie podklady použite UP-Grund , pre veľmi nasiakavé podklady A-Grund alebo AP-Grund. Ak je podkladom súdržný, neprašný a málo nasiakavý predošlý náter, tak penetrácia nie je potrebná. Po zaschnutí penetračného náter naeste 1-2 vrstvy Klasik Premium. Počet vrstiev následne závisí od prekrytia predošlého náteru. Ak dôjde k väčšiemu nariedeniu vodou , tak sa znižuje krycia schopnosť farby. Čistenie náradia Pracovné náradie očistite ihneď vodou po skončení prác. 2.1. Klasifikácia látky alebo zmesiKlasifikácia zmesi podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008Zmes nie je klasifikovaná ako nebezpečná podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008.Plný text všetkých klasifikácií a H-viet je uvedený v oddieli 16.Najvýznamnejšie nepriaznivé účinky na ľudské zdravie a na životné prostredieMôže vyvolať alergickú reakciu. Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.2.2. Prvky označovaniaBezpečnostné upozorneniaP101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi predpismi odovzdaním osobeoprávnenej na likvidáciu odpadu alebo na miesto určené obcou.Doplňujúce informácieEUH208 Obsahuje 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón, reakčná zmes zložená z týchto látok: 5-chlór2-metyl-4-izotiazolín-3-ón [ES č. 247-500-7] a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón [ES č.220-239-6] (3:1). Môže vyvolať alergickú reakciu.Hustota cca 1,55 g/cm³ pri 20 °CVOC ≤0,1 hm.%Hraničná hodnota VOC kat. A (a) VR: 30 g/lMax. obsah VOC vo výrobku v stave pripravenom napoužitie ≤1 g/l2.3. Iná nebezpečnosťObsahuje biocídne výrobky. Zmes neobsahuje látky, ktoré spĺňajú kritériá pre látky PBT alebo vPvB v súlade sprílohou XIII, nariadenie (ES) č. 1907/2006 (REACH) v platnom znení.